Emmanuel (Menedék a végső időkben)

„Íme, a szűz fogan és fiat szül, Emmánuel lesz a neve. Ez azt jelenti: Velünk az Isten” (Mt1.23). A Gonosz azt akarja, hogy ne legyen velünk az Isten, mert addig nem ragadhatja el az embert. Hogyan akarja ezt megvalósítani?

 

Ökumenék

Van ökumené, amely azt keresi, ami a Jézushívőket összeköti. Van ökumené, amely ennek örve alatt a Gonosz útját választva a Szabadkőművesség által a Katolikus Egyház megsemmisítésére tör: Előbb nagy háborúkat kezdeményez. Majd az Oltáriszentség, a szentmise megszüntetése és a Szűzanya elsöprése után eltávolítja a Pápát, hogy az Antikrisztus hatalomra jusson, mint „békehozó”, aki azonban a népek vesztét, pokolra juttatását akarja. Ez a hamis ökumené (Paul Josef Jakobius: Utolsó harc. Marana Tha 2012). Leleplezése azért nehéz, mert már ennek a meghirdetése közben is megsértenénk a jóakaratú protestáns testvéreinket. Ebben áll a Gonosz tervének a ravaszsága.

 

Mi a védelmi megoldás?

1.     „Ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket.” Jn 8.31-32 – mondja Jézus.

2.     „A sárkány haragra lobbant az asszony ellen, és harcba szállt többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsait és kitart Jézus tanúsága mellett” (Jel 12.17). De sikertelenül. (A Szentírás „asszonynak” nevezi Szűz Máriát, valahányszor közvetítő szerepére utal.)

Tehát itt a megoldás lényege. Kifejve:

 

„Ha kitartotok tanításomban”

Van-e Jézus tanításai közül olyan, amiben az ökumené tagjait képező egyházak nem tartanak ki vagy elhallgatnak?

 

Dióhéjnyi reformáció:

Luther észreveszi az akkori Katolikus Egyház visszásságait, újra be akarja vezetni: reformálni akarja Jézus eredeti egyházát. Az akkori Egyház ennek létjogosultságát nem fogadja el. Végül kitagadja a Katolikus Egyházból. A kitagadással a szukcesszivitás: Jézustól eredő folyamatos felhatalmazás a pápaságra, a pappá-szentelésre, a kenyér és bor átváltoztatására, a bűnök bocsánatára, stb. – megszűnik a protestánsoknál. E kényszerhelyzetben alakultak ki az elágazó hittételeik, és a teljes liturgia: gyülekezeti istentisztelet rendje.

 

A kényszer kiterjedt Jézus azon tanításainak tartós elhallgatására is, amelyeket ez a helyzet megkövetelt. Például: „A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital” (Jézus kafarnaumi beszéde Jn 6.55). [Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital – református Biblia].  De ellenőrizhető az összes perikópa prédikálandó textusa kihagyja azokat az evangéliumi hivatkozásokat, amelyek az elágazási tanokkal ütköznek – írtam 2007-ben. http://zarandok.hu/?m_id=47&m_op=view&id=161&lang=en . Így kerülnek szembe saját meghirdetett alapigazságukkal: „SOLO SKRIPTUM” Az elhallgatásért, azonban nem a hívek, hanem az elhallgatás kezdeményezői a felelősek. (Ahogy Jézusnak haláláért sem minden zsidó, hanem a "jeruzsálemi szentély arisztokráciája" a felelős – mondja XVI Benedek pápa).

http://mult-kor.hu/20110304_a_papa_felmenti_a_zsidokat_jezus_halalanak_felelossege_alol

 

Végül is a Katolikus Egyház kijavítja lényeges tévedéseit. II. János Pál személyében pedig bocsánatot kér a Katolikus Egyház elkövetett történelmi bűneiért. Más egyház részéről bocsánatkérés nem volt – tudtommal.

 

Az utolsó harc (részletek a jelenések könyvéből)

„Akkor láttam, hogy egy másik vadállat emelkedik ki a földből. Két szarva volt, mint a Báránynak, de úgy beszélt, mint a sárkány. Az első vadállatnak minden hatalmát gyakorolta a jelenlétében. A földet és lakóit rávette, hogy boruljanak le az első vadállat előtt, amely kigyógyult halálos sebéből. Nagy csodajeleket vitt végbe, még tüzet is bocsátott le az égből az emberek szeme láttára. A föld lakóit megtévesztette a csodajelekkel, amelyeket a vadállat előtt véghezvihetett. Rávette a föld lakóit, hogy emeljenek szobrot a vadállatnak, amelyet a kard megsebzett, de felgyógyult. Hatalmat kapott, hogy lelket leheljen a vadállat szobrába, hogy megszólaljon a vadállat szobra, meg hogy megölje azokat, akik nem borulnak le a vadállat szobra előtt. Elrendelte, hogy mindenkinek, kicsinek és nagynak, gazdagnak és szegénynek, szabadnak és rabszolgának jelöljék meg a jobb karját vagy a homlokát, és hogy senki ne adhasson-vehessen, ha nem viseli a vadállat jelét: nevét vagy nevének a számát. Ez a bölcsesség! Akinek van esze, számítsa ki a vadállat számát, hisz emberi szám: hatszázhatvanhat.” (Jel 13.11-18). „Nagy szóval hirdette: „Féljétek az Istent és dicsőítsétek, mert eljött ítéletének órája! Boruljatok le az ég és a föld, a tenger és a vízforrások alkotója előtt!”  Ezt (az angyalt) egy másik angyal követte; ezt hirdette: „Elesett, elesett a nagy Babilon, amely kicsapongása tüzes borával megrészegítette mind a nemzeteket.” Egy harmadik angyal is megjelent, és nagy hangon így szólt: „Aki leborul a vadállat és képmása előtt, és homlokán vagy karján viseli bélyegét, az inni fog az Isten haragjának borából, amelyet színtisztán töltött haragja kelyhébe. Kénköves tűzben fog gyötrődni a szent angyalok és a Bárány színe előtt” (Jel 14.7-10).

 

Dr. Charles Sanders mint tervezőmérnök a kompjúter és a mikrocsipek területén dolgozott. Egy kutatócsoportnak volt a vezetője. Tanúságtételében ezt mondja: Ez a csoport az egészségügy részéről azzal volt megbízva, hogy dolgozzon ki egy olyan csipet, ami az emberi testbe beszúrható, hogy a hordozója ellenőrizhető legyen. (…) A 666-ot kifejező szónak görög jelentése elvisz bennünket a stigma szóhoz, ami annyit jelent, mint: átütni, átlyukasztani, beleszúrni egy jelet a tulajdonjog felismerése végett. (…) Mi történik, ha a chip tönkremegy és kifolyik belőle a lítium? Ez az orvos egy ateista volt. Azt válaszolta: Nagyon fájdalmas sebet, fekélyt okoz. Azután olvastam a Jelenések könyve 16, 2-ben lévő igéket: „Az első elindult és kiöntötte csészéjét a földre. Rosszindulatú, fájdalmas fekély keletkezett az embereken, akik a vadállat jegyét viselték, és a képmása előtt leborultak.”

http://szuzanya.5mp.eu/web.php?a=szuzanya&o=9xIPK6RHJA

 

Az Asszony és többi gyermeke

Ő szülte Isten Fiát, általa lett Emmanuel „Velünk az Isten” Gyermekei azok, akik megtartják Isten parancsait. A kígyónak ezt mondta az Isten: „Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba.” (Ter 3.15). Szűzanya a hozzá csatlakozó gyermekeivel együtt fog győzni a Sátánon, akiknek többsége engesztel.

 

Mi az engesztelés lényege?  Szent Pál: „Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak javára. Ennek lettem a szolgája, Isten rendeletéből, amelyet értetek kaptam, hogy az Isten szavát egészen érvényre juttassam: Azt a titkot, amely korszakok és nemzedékek óta rejtve volt, s amelyet most szentjeinek kinyilatkoztatott. Velük akarta megismertetni az Isten, milyen fönséges gazdagságot rejt a pogányok számára ez a titok: Krisztus bennetek a megdicsőülés reménye. Őt hirdetjük, amikor intünk és a teljes bölcsesség birtokában tanítunk mindenkit, hogy minden embert tökéletessé tegyünk Jézus Krisztusban (Kol 1,24-28). És lényegében ugyanezt mondta a Szűzanya is Fatimában: „Hozzatok áldozatot a bűnösökért. Gyakran, különösen, ha áldozatot hoztok, így imádkozzatok: Ó Jézusom! Irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért s a Szűzanya Szeplőtelen Szívén tett sérelmek jóvátételéért”

 

A végső idők menedéke

Don Bosco az egyház egyik legjelentősebb szentje. A 19. században élt, de ma korszerűbb, mint valaha. Éppen napjainkban teljesül be a torinói Segítő Miasszonyunk-templomban megfestett jövendölése: nagy viharban ellenséges csatahajók támadják meg az egyház hajóját. Az elsüllyedéstől csak az menti meg, hogy kormányosa, a pápa két oszlophoz szorosan odaláncolja. Az egyiken Szűz Mária alakja, a másikon az oltáriszentség látható. http://magazin.ujember.katolikus.hu/Archivum/2005.01/25.html 

 

„Nekünk, magyaroknak különlegesen kiemelt szerepünk van magunk, és az emberiség sorsának alakításában. Natália nővér, a XX. század nagy magyar misztikusa látomása által tudjuk, hogy a Szentháromság az emberiség sorsát, és külön Magyarországot Szűz Mária kezébe helyezte a mi korunkra. Miért lett ebben külön kiemelve Magyarország? Ennek oka az, hogy 1000 évvel ezelőtt, Szt. István királyunk, halála előtt – miután örököse nem lévén – az ország koronáját, uralkodói jelvényeit Szűz Máriának ajánlotta, ezzel természetfeletti értelemben az ország feletti uralmat az ő kezébe tette. Tehát nem csak felajánlotta az országot – amit ő utána 600 évvel a lengyelek is megtettek, majd ezt követően több nemzet – hanem átadta (!) Neki, az ország uralkodójának ismerve el ezzel. Ezért hallotta Natália nővér a Szent Szűztől a következőket: "Nagy a világ, sok az ország, de csak egy a tulajdonom belőlük: Magyarország. Az oltalmam alatt vagytok, másképpen kell gondoskodnom rólatok (...) a világ végezetéig."
http://www.eucharisztia.hu/imadsagok.html 

 

A világ bűneiért való engesztelés a feladatunk, melyet már Szent Margit elkezdett. Boldog Özséb engesztelő rendjének alapításával folytatta. A stigmatizált Galgóczy Erzsébet (1905-1962) egész életének türelemmel elviselt szinte folyamatos, igen súlyos szenvedéseit ajánlotta fel Jézus iránti szeretetből e célra. (Boldoggá avatása folyamatban.) Mindszenti hercegprímás mindezek alapján indított nemzeti engesztelő imamozgalmat, hangsúlyozva: „csak imádkozó ember építhet egy jobb világot”.

Szent Fausztina nővér az Isteni Irgalmasság apostola is nagy áldozatokat vállalva igyekezett együttműködni Jézussal, hogy minél több lelket megmentsen. Íme, egy idézet Naplójából: "Ó Jézusom! Mennyire sajnálom a szegény bűnösöket. Adj nekik bűnbánatot és fájdalmat. Emlékezz keserves kínszenvedésedre! – Ismerem végtelen irgalmadat, és nem tudom elviselni, hogy egy lélek, aki oly sokba került neked, elvesszék. Jézus, adj nekem bűnös lelkeket! Szeretnék áldozati ostya lenni a lelkekért (...), formálj magaddá, ó Jézus, hogy élő, neked tetsző áldozattá váljak! Minden pillanatban elégtételt akarok nyújtani neked a szegény bűnösökért (...). Ó, Teremtőm! Nagy irgalom Atyja, bízom benned, mert te magad vagy a jóság." (Napló 908).”

 

 Mit tegyünk tehát, hogy e menedékbe jussunk?

1.     Ne féljünk! Istent féljük megbántani, ezért tartsuk meg a parancsait.

2.     Tartozzunk a Szűzanya gyermekei közé. Másokat is ide hívjunk. Meneküljünk a védőpalástja alá.

3.     Ne vegyük fel a Gonosz jelét a karunkra vagy a homlokunkra.

4.     Semmi áron se tagadjuk meg az Oltáriszentséget! Járjunk misére!

5.     Engeszteljünk szeretteinkért és a többi bűnös megtéréséért. 

A Szűzanya fogja eltiporni a Sátán fejét (Ter 3.15) Az a Szent Szűz, akinek Szent István királyunk felajánlotta a Szent Koronát. 

A többi túlélési körülményről a Gondviselő Isten időben értesít minket, de ha ezeket elvétjük veszélybe kerülünk!

 

Budapest, 2012-04-10

 

Hergár Győző