A tudományból se hagyjuk ki Istent

Nézeteltérés
A materialista felfogás szerint az anyag tudatunktól független, örökké létező objektív valóság. Az idealista szerint: Isten és az általa teremtett világ, az összes szellemi lénnyel együtt is tudatunktól függetlenül létezik.

Ebből az következik, hogy az idealista több összefüggést vizsgál, mint a materialista. A humán tudományok területe az, ahol feltűnő ez a különbség: Amíg a materialista csak az embereknek egymással és a fizikailag megtapasztalható világgal való kapcsolatának tapasztalatait gyűjti, majd ezt rendszerezve jut következtetésekre, és ezt nevezik tudománynak, addig az idealista ehhez alapvetően hozzá veszi az embernek az Istennel és az általa teremtett lényekkel (angyalokkal, bukott angyalokkal) való kapcsolatait is, aminek még nincs helye a tudományban. Vagyis a materialista két alapvető tényező létezésének tagadása miatt a hatásukkal sem számol. „Tehát gyümölcseikről ismeritek fel őket” (Mt 7.20). Nézzük:

Gyógyulás
"Vizsgálatok utalnak arra is, hogy akik imádkoznak, azok hamarabb gyógyulnak meg, mint azok, akik nem imádkoznak. A templomba járók inkább érzik azt, hogy van célja életüknek, mint azok, akik nem hisznek."
"A másik ismert empirikus-adat, hogy a spiritualitás, illetve a vallásosság és az egészség között statisztikailag is kimutatható összefüggés van. A hívő emberek átlagéletkora hosszabb, hamarabb gyógyulnak meg az akut betegségekből, kórházban kevesebb időt töltenek, mint a kontrollcsoport."
http://marosan.com/cikkek/021224.html

Az ok itt is rendkívül egyszerű: A letagadott Isten tényleg mindenható és teremtményének képes saját akarata szerint, az egyén imájára az egészségét helyreállítani, akihez a materialista nem is fordulhat. Jézus működésekor mindig gyógyított. Az Istentagadó ma ebből kimarad, bár olyan is előfordult, hogy hívő imájára gyógyított istentagadót, aki megtért.
http://www.behsci.sote.hu/szechenyiterv/beszamolo_01_2.htm

Csodás gyógyulás

Két megtörtént eset:
Egy tüdőrákosért imádkoztak. Úgy érezte meggyógyult. Elment orvosához. Megröntgenezte, és azt mondta: „Magának nincs tüdőrákja.” Mire a beteg megkérdi: „És a korábbi felvételek?” „Azok hibásak!” – volt a válasz. „És a szenvedéseim?” – nincs válasz.
Egy másik súlyosan rákos ember elment Medugorjéba imádkozni, majd gyógyulását érezve haza ment kivizsgálásra, orvosához. Az orvos a röntgennel kezdte, majd hívta a technikust, és azt mondta neki: „elromlott a készülékem.” A technikus megvizsgálta a készüléket, és azt mondja: „nincs ennek semmi baja” A beteg félénken megszólal: „Medugorjéban voltam” Mire az orvos bosszúsan megjegyzi: „hát miért nem ezzel kezdte, ha ezt tudom, akkor nem hívom a technikust!”

 

A hitetlen orvos nem tud teljes értékű magyarázatot adni, mert Isten működését tagadja!

Csoda és megtérés
"1902-ben Alexis Carrel, a Nobel-díjas orvos menthetetlennek ítélt betegét hozta el Lourdes-ba, aki egy tbc-s hashártyagyulladás rendkívül fájdalmas, utolsó stádiumában szenvedett, és úgy tűnt, talán Lourdes-ba sem fog élve megérkezni. Biztos volt benne, hogy ez sem segít. A doktornak - a morfiuminjekciók beadásakor - alkalma nyílt megerősíteni a diagnózist, amely nem hagyott kétséget a betegség halálos voltáról. A kegyhelyen épp e beteg szemmel látható, hirtelen gyógyulásának lett tanúja Carrel, aki a csoda megtörténte előtt így imádkozott: "Annyira szeretném hinni, ahogy ezek a szerencsétlenek hiszik, hogy nem csak emberi fantáziánk csodálatos szökőkútja vagy, Mária. Gyógyítsd meg ezt a lányt, hiszen annyit szenvedett már. Add, hogy élhessen még, és add, hogy higgyek!" Isten - meghallgatva a gyógyulásában bízó lány imáját, és elfogadva a nyíltszívű kételkedő "kihívását" - csodát tett. Carrel számára – jóllehet nem könnyen adta meg magát – e kegyelmi esemény azonban véglegesen kijelölte azt az utat, amelynek végén önironikusan jegyezte meg: "milyen kár volt az eddig elvesztegetett időért".

 

Carrel szerint csak imádkozó emberiség építhet egy jobb világot, mert az ima hatása a szellemi, fizikai és erkölcsi életben egyaránt megmutatkozik. A szervi gyógyulások egyetlen elengedhetetlen feltétele – írja máshol – az imádság; valami egészen különös fajta imádság, misztikus átszellemülés, a tökéletes lemondás önmagunkról, teljes önátadásunk Istennek... Ezzel rávilágít a lelki és szervi folyamatok elválaszthatatlan összefüggéseire is. http://magazin.ujember.katolikus.hu/Archivum/2001.02/08.html

Vagyis Isten képes megtéríteni a hitetlent, és meggyógyítani az embert, ha az Hozzá fordul.


Drog
A pszichiáterek foglalkoznak a drogosokkal. A sok pénzből végzett gyógyítás ’tartósnak’ mondható gyógyulási aránya nem becsülhető meg pontosan a sokfele specifikáció és a nehezen követhető, gyakori visszaesés miatt. . Az egymásnak írt szakirodalmukban nem található meg az olasz Elvira Petrozzi nővér munkássága, akinek a tartós gyógyulási statisztikája meghaladja a nyolcvan százalékot. A világon már több mint ötven házukban gyógyulnak a fiatalok az ima, a kemény munka, az egymás iránt viselt felelősség, a szeretet, a hit által, és mindez tv, rádió, film, gyógyszer nélküli közösségi élet alapján, önerőből, anyagi támogatás nélkül!

http://www.cenacolo.de/cms/img_cms.php?id=72

 

Mert az Istennel való kapcsolat helyreállítása közben a Gonosszal való kapcsolat megszűnik! Ez a gyógyítás lényege, melyet tudományos alapon nem lehet megérteni, mert Isten és Gonosz hiányzik a pszichiátriai tudományból!

 

Az idén májusban műtötték a csípő ízületemet, műtét után kaptam két morfium injekciót. Életemben először kaptam drogot. Agyam nagyon élénk volt, de nem voltam képes egy ima elmondására sem, bár rendszeresen imádkozom! Később hosszas erőltetés után egy fél Miatyánkra futotta. Vajon miért? Milyen választ ad erre a pszichiátria tudománya?

 

Ördögűzés
Ilyen területe nincs a pszichiáternek, hiszen a tanultak szerint ördög nincs! Más, hívő pszichiáterek szerint, viszont van, és tüneteiket jól meg tudják különböztetni a pszichiátriai esetektől. Ezért ezeket a betegeket ördögűző papokhoz küldik (Don Gabriele Amort: Ördögűzők és pszichiáterek) és azok megszabadulva a Gonosztól meggyógyulnak. Még jó, hogy a hitre-jutás nem a tudomány feladata!

 

Mivel köztudomású, hogy Jézus maga is (tanítványai is) űzött ördögöt, ezért az Istent tagadó pszichiátria mindenhatósága eleve megdőlt: ezen a területen pszichiáter gyógyítani nem képes!

Tanítás
Közismert, hogy az egyházi tanintézményből kikerült diákok magasabb színvonalat képviselnek, mint a világi iskolákból kikerültek. Az előző rendszer „elvtársai” is szívesen küldték gyermekeiket Pannonhalmára tanulni – mint köztudomású.

 

A mai egyházi iskolákba való túljelentkezés még mindig igazolja a színvonal-különbséget az Istent tanítók javára, mert itt erkölcsöt is tanulhatnak, amit az un. „semleges oktatási elvű” iskolákban nem!

Pszichológia
Egy volt munkatársammal történt, hogy elment egy pszichológushoz és megkérdezte: Mit tegyek, ha rám jön a méreg? A pszichológus azt válaszolta: „csak jól dühöngje ki magát, akár káromkodhat is. A kedves feleségének pedig mondja meg: „csak addig viselje el, amíg ön meg nem nyugszik. Vegye úgy, mintha meg sem történt volna az eset.” De ő sajnos nem tudta úgy venni, hanem elvált tőle.

Én, ma már, mint hívő tudom, hogy ezt a jelenetet a Gonosz kezdeményezte csak azért, hogy a családi harmóniát volt kollégám megzavarja, és felesége életét megkeserítse, a gyermekeit megbotránkoztassa, hogy ő rossz példa legyen előttük, és így szétverje a családot. De mivel ez a jelenet olyan sokszor megismétlődött a családjában, a kollégám fogadkozása ellenére is, ezért elvált tőle a felesége – a Gonosz terve pedig sikerült!

 

Anyámmal voltam nagyon hosszú ideig haragban. Nem tudtam ennek véget vetni. Egyszer rájöttem, hogy a keresztségi fogadalomkor megfogadtam (helyettem megfogadták szüleim), hogy „ellene mondok a Sátánnak”. Így hát hitem szerint ellene mondtam, és azt mondtam: „Harag lelke, Jézus Krisztus nevében távozz, és vissza se gyere többé.” A Gonosz eltávozott, és anyám, aki erről mit sem tudott, mikor átmentem hozzá, számomra meglepő módon, csak némán, megbocsátón átölelt, és ettől kezdve szent lett közöttünk a béke. Én pedig dicsőítettem az Istent.

 

A pszichológus nem tanult sem Istennek sem Gonosznak az emberrel kapcsolatos cselekedeteiről, így mindenféle – sokszor egymásnak is ellentmondó – feltételezett belső történést belemagyarázva kénytelenek leírni a látható és tapasztalható történést, melyhez különböző tünetmentesítő gyógyszereket ajánlanak.

Házasság
A házasság a pszichológus és a pszichiáter területe. Idézet a „Kereszt út” magyar nyelvű honlapjából, egy házassággal foglalkozó írásból (a szerző megnevezését mellőzték):
1.    „Bizonyára ismerős az a mondás: „Az a család, amely együtt imádkozik, együtt is marad." Nem tudom felismerjük-e, mennyire igaz ez.
2.    Amerikai statisztika: a válási arány az átlag amerikai családoknál 40%, azokban a családokban azonban, ahol a család együtt imádkozik: 2.5%.

http://www.genesis.net.au/~hihs/terv3.htm

Vajon nem arról van-e szó, hogy a pszichológus és pszichiáter által letagadott Isten az imádkozók hite szerint szentségnek tartott házasságukat képes harmóniában fenntartani? E területen különösen sok eredményt érnek el a hívő pszichológusok, pszichiáterek (pl. Gary Chapman), akik hitüket, és jelentős eredményeiket nem a tanult tudományuknak köszönhetik. A válási statisztikát nézve ezeknek ma még nem elegendő a számuk.

 

Deviáns magaviselet megváltozása (szociológia)

Hívő cigányok közt a Partiumban Magyar Nemzet 2011-07-23 cikkében ez áll: Már alig több mint 10%-nyi cigánymegtérő elegendő volt ahhoz, hogy a lopások, verekedések megszűnjenek, és a magyarokkal a viszony normalizálódjon – idézte a tanúságtevőt az újság.

 

Mindehhez elegendő volt egyetlen baptista térítő. Nem kellett hozzá szociológiai tanulmány, sok-sok rendőr, vagy falépítés a magyarok és a cigányok közé – ahogy más cikkekből megtudhattuk!

 

Átalakulások I c. dokumentumfilm szerint a drogozás, verekedés, gyilkosságok megszűnése széleskörű, együttes imádkozással odáig jutott a bemutatott városokban, hogy börtönöket csuktak be, és azokat gyülekezeti hellyé alakították.

 

Itt tehát nem a szociológusok tanulmányaival, rendőrök, bűnüldözők számának növelésével, hanem itt is Isten segítségével alakultak jó irányba a körülmények.

 

Szociális segítségnyújtás

A gazdag, ha önző, akkor nem ad más rászorulónak, ha viszont nem önző, hanem adakozó, akkor ad.

 

Ha Istenben hisz, akkor tudja, hogy a szeretet parancsára épülő kereszténységet ő is képes adakozásával életben tartani. Például szent Miklós, szent Ferenc, de más egykori gazdagok is, akik ma már szívesen adakoznak. Megbízható karitatív szervezeteken keresztül, esetleg közvetlenül adakozva, vagy rendszeresen adakozva teszik meg lelkiismeretük parancsára. Nagy a kísértés ugyanis arra, hogy ne adjon, mert mindig csak a gyarapodáson jár a gazdag ember esze. (Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országba. – mondta Jézus Mt 19,24 v. Mk 10,25 v. Lk 18,25).

 

Korrupció, törvénytelenségek

A korrupció által okozott közvetlen nemzetgazdasági kár összegét általában évi száz- és ötszázmilliárd forint közötti összegre becsülik, de van, aki ezermilliárdról beszél. http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=23924

 

Most mutassunk be egy családot, akinek a feje egy szakembernek végzett munkája során 5.000 Ft ÁFA csalást követett el, mert számla nélküli munkában egyeztek meg, így osztozva a vétségen 2.500 Ft ÁFA csalást követtek el fejenként. Ha ez az eset csak egyszer fordul elő 2 millió ember életében, akkor is 5 milliárd Ft-tal károsították meg bűnükkel a magyar közösséget! Ezt nem tették volna, ha valódi hívők.

 

Vagy vehetünk ennél rafináltabb eljárást, amikor trükkökkel megtévesztve, jó üzletet ajánlva csapnak be nagyon sok embert, az előző példánál több nagyságrenddel nagyobb kárt okozva. Itt egyedül Isten tudja kié, és mekkora a felelősség.

 

Most vegyünk olyan elkövető személyeket, akik nem tudják, hogy van Gonosz, aki őket rútul rászedte, és az őket teremtő Isten életük végén számonkérést tart. Akik nem ismerték Őt vagy Tőle teljesen elszakadtak, már nem hisznek (Mk 16.16), azok nem tudnak bocsánatot kérni, hanem Istent tagadva és káromolva kerülnek az örök kárhozatra. Ezért a legnagyobb jó tulajdonsága Jézusnak a végtelen irgalma. "Azt akarom, – mondta Jézus Fausztina nővérnek – hogy a bűnösök félelem nélkül jöjjenek Hozzám. A legnagyobb bűnösöknek különös joguk van Irgalmasságomra. Ha bűneik még oly elvetendők volnának is, megörvendeztetnek akkor, ha Irgalmasságomnál keresnek menedéket. Elhalmozom őket szeretetemmel várakozásukon felül. Nem tudom megbüntetni azt, aki Irgalmasságomban bízik!"
"Én bőkezűbb vagyok a bűnösökhöz, mint az igazakhoz, hiszen miattuk jöttem le a Földre. Miattuk ontottam Véremet, azért ne féljenek Hozzám jönni!"

 

E bűnösökért még sokat kell imádkozni, hogy a végtelenül irgalmas Isten kegyelmével alkalmat adjon nekik a bocsánatkérésre, és így megmentse őket. Esetleg így legyenek ők is Zakeusok (Lk 19.1-10), akik örömükben adják vissza a törvénytelen gazdagodásukat.

 

Ma nagyságrendileg ez okozza a legnagyobb kárt Európa kereszténységet tagadó társadalmaiban. Már egy tört részének a felszámolása is megoldaná Európa összes gondját!

 

Megoldásként kínálkoznak:

- Ima a törvénytelenséget elkövetőkért.

- A létező Gonoszról, pokolról, Isten szeretetéről, megbocsátásáról szóló meggyőző, célzott információk gyakori eljuttatása (tv, rádió, újság, előadás, oktatás).

- Térítések deviánsak körében, de a politikusok körében is!

- Oktatási reform: valláserkölcs oktatása a társadalmunkban többségben lévő hívők jogán,

- Isten és az angyalok és bukott angyalok tevékenységének visszavétele a világot kutató tudományokba, az említetteken kívül a közgazdaságtanba is, ugyancsak a többségben lévő hívők jogán!

 

Összefoglalva

A hitetlen ember egyúttal gazdasági hátrány is, mert eleve nagyobb az anyagi igénye, többet kell vele foglalkoznia az egészségügynek, a bűnüldöző szervezeteknek, az igazságszolgáltatásnak stb. Kárt okoz nehezen leleplezhető törvénytelenségeivel a társadalomnak. Nem adakozó, nem épít egymást szerető közösségeket, nem mozgósítható másokért végzendő munkára stb.

 

A hívő ember Isten segítségével, az Ő dicsőségére képes újjá alkotni a tudományt, új: igaz látásmódot adva az embereknek. Hiszen az Igazság az nem valami, hanem valaki: Jézus! Lehet, hogy az olvasót is erre hívja az Úr, és megvallja Őt! Jézus ígéretei így szólnak nekik:

Ne legyél hitetlen, hanem hívő – mondta Jézus Tamás apostolnak (Jn 20,27).

Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet - válaszolta Jézus. - Senki sem juthat el az Atyához, csak általam (Jn 14.6).

Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt. De aki megtagad az emberek előtt, azt én is megtagadom mennyei Atyám előtt – mondotta más alkalommal (Mt 10.32-33).

 

Budapest, 2011-10-23

 

Hergár Győző