A szeretet forradalma II. rész

Közös, már elkezdett terv

      1. A pogány népek legvonzóbb evangelizálása az, amit Jézus mondott főpapi imájában a szeretet egységében élő keresztények életének más népek elé tárásával: Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy eggyé legyenek, amint mi egy vagyunk: én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen eggyé legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél (Jn 17,20-23).” E hitre-ébredés az Istenhez hasonló ember Istenhez vonzódása miatt fog történni!

      2. A Gonosz ezt megakadályozva, szakadást szított: megszaggatta Krisztus testét, az Egyházat. De Isten a Gonosz tettét üdvösségtervébe beleépítve: most vágyat kelt kegyelmével egy magasabb szintű egységre, amelybe ajándékként, a jó tulajdonságaikat hozták vissza a szétszakadt keresztények: a protestánsok a Szentlélekben való megújulását, a keleti egyházak a Szentlélek és a Mária tisztelet kellő hangsúlyozását, a katolikusok Jézus irgalmasságát. Így tudott a bocsánatkéréssel feléjük fordulni az irgalmasságra jutott Katolikus Egyház, hogy egy magasabb szintű egységre hívja a Világ keresztényeit. E közben Isten szívükből irgalmával törli a Gonosz által sugalmazott álhitigazságokat, amihez többé nem is kell ragaszkodniuk, mert Isten egyetlen igazsága szerinti tökéletes egységet alkotnak. Ezzel távoznia kell a keresztény egyházból a Sátánnak, mert talaját veszti az általa súgott „Tipord el a többi egyházat, mert neked van igazad” gyilkos harcának gondolata, hiszen értékeiket hozva új Testté lesznek Krisztusban! Így Jézussal egységben válnak a Világ számára Benne hívő és örvendő hiteles evangelizálókká a békéért. (1917. július 13-án a Szűzanya mondja Fatimában: „Végül Szeplőtelen Szívem győzedelmeskedni fog. A Szentatya felajánlja nekem Oroszországot, s az megtér és a béke időszaka fog újra a világra köszönteni”).

      3. 2000-ben II. János Pál közölte: „a bocsánatkéréssel az a cél, hogy a keresztények megtisztítsák az emlékezetet, s megtörténjék a kiengesztelődés a keresztények és az egyház, illetve az emberiség között.” E bocsánatkérés után az első nemzet vagyunk, akik a kiengesztelődés útjára léptünk: 

      4. 2006. március 20-án a magyarok és szlovákok tartanak engesztelő imatalálkozót a felvidéki Bodollón. Erdő Péter bíboros, prímás Alojz Tkac kassai érsekkel közösen mutat be szentmisét és Szent István-ereklyét ad át a makranci templomnak; június 29-én, szentmise a szlovák-magyar kiengesztelődésért az esztergomi bazilikában.

      5. 2006. október 19.: A magyar nemzet felajánlása Szűz Mária Szeplőtelen Szívének. (Szlovénia, Libanon is).

      6. Politika visszafoglalása Szent István, aki a keleti és nyugati egyház szentje és Szent László példáján, Ferenc pápa útmutatása szerint: Vissza kell szereznünk a politika jelentőségét, akkor is, ha a politikusok hiteltelenné tették, mert ahogyan VI. Pál mondta: a politika a szeretet legmagasabb formája lehet.” (Andrea Tornielli: Ferenc pápa élete, eszméi, szavai. Szent István Társulat 2013. 133-134. o.)

      7. Vallásos politikusok kezdeményezzék a népek közötti kiengesztelődést, például Áder János a szerbekkel: 2013-06-27 Csúrog szerb – magyar kölcsönös államfői kiengesztelődés a vérengzésekért egyházi gyászszertartással. Ez az első politikus által kezdeményezett kiengesztelődés!

     8. Magyarországon kívüli magyar politikus is rájön majd, hogy a demokráciában a Gonosz megosztó tanait, izmusait, színeit, konzerválva (pl. ciklusonként egymást váltó pártok) birtokolja a politikát! De az embert csak az Isten és a Gonosz befolyásolhatja! Így egyetlen kereszténypártba, Istent szerető politikusokból választanak majd, akik szeretik a magyart: Jelöltjeinkből a Szentlélek választ valakit, ahogy Mátyás apostolt is (ApCsel 1,26).

     9. Halljuk meg a korábban egymás ellen harcoló Mennybe jutott, ott már egymással kiengesztelődött katonáknak e Földön alig hallható kérését: „Állítsatok közös kiengesztelődési emlékműveket a régi a különálló hősi emlékművek helyére.” Ez megvigasztalja és kiengeszteli az emlékműhöz érkező, korábban ellenséges hozzátartozók szívét. Ez idegenforgalmat is hoz, majd később vonzza a kultúrát is, mint a kiengesztelődés legfőbb eszközét.

     10. A kultúrával is akarjunk kiengesztelődni! Ennek az a következménye, hogy a Gonosznak a nyelvek által történő, népeket ellenséggé tevő hatása (Vö. Bábel) Isten tökéletes terve szerint: magasabb szinten megszűnik. A kultúránkkal ugyanis legjobb tulajdonságainkat mutatjuk be, amit lehet szeretni! Tehát Isten emberszeretete egymás kultúrájának befogadásán át, érzelmünkben is megjelenik. (Ld. Függelék utolsó bekezdése).

      11. Mindeközben egy másik nyelv megismerésének a vágya is nő. Ezt pedig az egyre hatásosabb nyelvtanulási módok, és segédeszközök széleskörű terjesztését is segíti. A két nép közötti baráti kapcsolatok és a házasságok a két nyelv együttes ismerete által tovább szaporodnak. (Ld. Függelék utolsó bekezdése).

      12. A szíveket Isten változtatja meg az ellenségét is szerető ember könyörgésére, áldozataira és jótetteire! Így győz a szeretet forradalma, ami a Sátán letaszításával és Jézus győzelmével végződik! Hihetetlen? Tán annak tűnik, de a harc magunk-felé, bűneink ellen indul, a HIT kardjával, Istennel együttküzdve folyik, Ő vezet minket a békéhez, mert mi bízunk Benne, szeretünk, és irgalmához folyamodunk (Vö. F699)!

      13. Szűzanya 2015-07-02-én: „a szeretet azt jelenti: elviselni, adni és soha, de soha nem ítélkezni! És végül


A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy híréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!

Refrén: A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy ítélkezők
Nem leszünk!


      14. Most húzzunk igét, otthon is imádkozzunk, hogy jól döntsünk: leszünk-e forradalmárok: Isten fiai?

 

DICSŐSÉG ISTENNEK!

 

Budapest, 2014-12-28 - 2015-10-31-ig 

Következik: Szeretet forradalma Függelék

Hergár Győző