A politika visszaszerzése

Vessétek alá magatokat az Istennek, szálljatok

 szembe a Sátánnal, és elfut előletek (Jak 4,7)”

A politika szent királyoké volt

     Szent István és Szent László királyaink erkölcsileg magas szinten politizáltak. A Gonosz mára szinte teljesen megszállta e területet és nemzetekre ható, félelemkeltő erőszak eszközeivel működteti. Hogyan lehetne visszaszerezni?

Ássunk a működési mélységre

      Mindennap tapasztaljuk, hogy mára a jobboldali, baloldali párt nem a régi jelentésű. Akkor milyen?

      Ássunk mélyebbre! Homályosan érezzük, hogy valami erkölcsi kérdés körül forog a válasz. Tegyünk fel egy fontos kérdést: Hogyan viszonyulsz egy olyan emberhez, aki védtelen? Ha megvan a pozitív válasz, akkor kérdezzünk még egyet: A működő Gonosz ellen melyik ember védtelenebb, a hívő keresztény, vagy a hitetlen? Ez a kérdés leleplezően végzetes a Gonosznak, mert számolnak a suttogó jelenlétével, így nem bújhat el!

      Az első kérdésre adott pozitív válaszunk ugyanis jóakaratúvá tesz minket egy másik félrevezetett személlyel szemben. Így már személyes szembenállás nélkül, higgadtan kezelhetjük az egész témát, és a személy elítélése nélkül belátható, hogy egy hitetlen ember lelkiismeretét könnyebben meggyőzi a Gonosz a saját „igazságáról”. Hívő keresztény esetén már nem tud gyorsan cselekedni a Gonosz, mert a lelkiismeretén túl a hitelveit is félre kell tolnia a bejutáshoz. Ez pedig a benne lévő hit erejétől függ. Mivel azonban a baloldal eleve a keresztény hit ellensége, ezért itt igen kevés hívő keresztényt találunk. Összességében a baloldaliaknak nagyobb a fogadókészsége a Gonosz által sugalmazott eszmerendszerre (helyzetéből adódó, bizonyítható tulajdonságaira). Ez nem jelenti a 100%-ot, mert a lelkiismeret nem enged be mindent korlátlanul. Például a gyilkosságot sem engedi be.

      Tulajdonképp a baloldal azonos a II. Világháború után kialakult kommunistákkal és liberálisokkal, mert mindkettő ellensége a kereszténységnek. Mára a fasizmus bűnei kibővültek a kommunizmus bűneivel, hiszen Hitler Sztálintól tanult. De párt-elnevezésben a fasizmushoz közeli-nézetűeket szélső jobbnak, míg a régi kommunista nézetűeket szélső balnak nevezzük.

       A Gonosz által bűnre csábított lelki terület kitakarítása igen nehéz. Csak a vele ellentétes jó cselekedet szokássá váló, tartós ismétlésével takarítható ki véglegesen. Ez magyarázza meg azt, hogy miért ismétlődik két gyónás között rendszeresen ugyanaz a bűn. Az egyes embernél rögzült helytelen szokás – legyen az akár a legjobb lélek is – hosszú időre megmarad. Ennek az a veszélye, hogy arra a bűnre, a Gonosz, e legjobb keresztényre hivatkozva csábít, hogy más lelket is félrevezessen.

      Ha tehát a fasizmus mellé soroltuk a kommunizmus bűneit, akkor mélyebbre ásva észrevehetjük a bennük közös: félelemkeltő erőszak bűnét. E lényegre tekintve, magunk is e mellé sorolhatunk más, jobb vagy bal szavakkal is jellemzett pártot vagy vallást egészen a „keresztény kurzusig” (erőszakkal terjesztett kereszténységig) bezárólag. Ez magyarázza meg, hogy miért vár a Gonosz által meggyőzött személy arra, hogy a szelíd keresztény vajon mikor akarja egyszer már a gyorsan alkalmazható erőszakot bevetni saját céljainak gyorsabb eléréséért. Mert ahogy erre példa adódik, azonnal összemossa a szelídet az erőszakossal, a keresztény jobboldalt a szélső jobbal. Bűnösnek kikiáltva ezzel minden keresztényt. Ez magyarázza, hogy miért áldoz e beugratás teljesülési lehetőségére a Gonosz képviselője oly sokat. „Leskelődjünk az igazra, mert terhünkre van. Szembeszáll tetteinkkel: bepanaszol bennünket törvényszegésért, és szemünkre hányja, hogy vétünk a tisztesség ellen (Bölcs 2,12).” „Tegyük próbára, gúnyoljuk és bántalmazzuk, hogy megismerjük szelídségét és kipróbáljuk türelmét! (Bölcs 2,19)”Az istentelenek tévedése: Így gondolkodnak, de tévednek, mert gonoszságuk vakká tette őket. Nem ismerik Isten titkos szándékait. Ezért sem az erény jutalmát nem remélik, sem a tiszta lelkek díját nem tudják becsülni. Isten ugyanis halhatatlanságra teremtette az embert, és saját lényének képmásává tette. A sátán irigysége révén azonban a világba jött a halál, és akik vele tartanak, azok megtapasztalják (Bölcs 2,21-24).” A Biblia tehát ez ügyben is eligazít minket.

     

Politikaváltás szükséges!

      A Gonosz a teremtés óta ravaszul Isten iránti engedetlenségre kísért, s azt súgja az emberek: olyanok lesztek, mint az istenek, akik ismerik a jót és a rosszat (Ter 3,5).” Tehát maguk ítélkezhetnek! Ezzel az igen fontos: irgalom – megbocsátás csatornát tömte el a legjobban. Ugyanis Isten irgalmából a hálójába került ember azonnal szabadul a Gonosztól! Így kevesen bocsátanak meg másoknak és 2000 éve csekély azoknak a száma, akik engedelmeskedtek Jézus ellenségszeretetre való felhívásának. Inkább Jézus helyett maguk ítélkeznek ellenségeik felett. Pedig Jézus azt ígérte az ellenségszeretőknek, hogy Isten fiai lesznek. Így a „gyűlöld ellenségedet” ószövetségi parancs továbbra is érvényben maradván elhatalmasodott a bűn: az irgalmatlanság, a gyűlölet minden formája, a gazdagság-szegénység olló pedig egyre nyílik, kevesek kezén a hatalom, ami „háttérhatalommá” vált!

      A Gonosz által támogatott, bűnelkövetési láncolat: a tömeges pokolra jutást megkönnyítő kiengeszteletlenség, ezért igen felhalmozódott a világunkban a 2000 év során: Állandósult világháborús veszély. Csak az eddig ismeretlen ellenségszeretet útja maradt járatlan! Ennek járhatóvá tételét mutatja be „A szeretet forradalma” írás.

      Ezért Szent István és Szent László politikusaink után Bergoglio bíboros, a mai Ferenc pápa mondhatta: „Vissza kell szereznünk a politika jelentőségét, akkor is, ha a politikusok hiteltelenné tették, mert ahogyan VI. Pál mondta: a

politika, a szeretet legmagasabb formája lehet.”(Andrea Tornielli: Ferenc pápa élete, eszméi, szavai. Szent István Társulat 2013. 133-134. old.)

      Mint Ferenc pápa pedig ezt mondta: „Minden vezető pozícióba kerülő személynek fel kell tennie magának két kérdést: Szeretem a népemet, hogy jobban tudjam szolgálni őket? Alázatos vagyok és meghallgatom a többieket is, a különböző véleményeket, hogy ki tudjam választani a legjobb utat? Ezek nélkül nem lesz jó vezető. A vezető, aki szereti népét, alázatos” (…)”Sokszor halljuk: „a jó katolikus nem keveredik bele a politikába”. Pedig ez nem igaz, ez nem jó út. A jó katolikus részt vesz a politikában, a tőle telhető legjobbat nyújtva, hogy a vezető kormányozni tudjon. De mi a legjobb, amit felkínálhatunk a vezetőnek? Az ima. Szent Pál mondja: ima minden emberért, a királyért, és mindenkiért, aki hatalmon van” www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-imadkozzunk-vezetokert-hogy-jol-kormanyozzanak

      Mennél több politikus fogadja meg e vezetőknek adott tanácsot és kilép abból a ketrecből, amit a Gonosz erőltetett rá: „a hit magánügy” és hite szerint kezd el jóakarattal (Lk2,14) politizálni, és mennél többen imádkoznak értük, annál jobban megváltozik a politika és a VI. Pál pápa szerinti szeretet legmagasabb formája lesz.

      A hívő politikus – ellentétben a hitetlennel – döntését tisztaszívvel, békében hozhatja meg, mert a szívébe kapott béke igazolja, hogy Isten akarata szerint döntött, aki ismeri a jövőt is! Jóakaratú tevékenysége közben pedig soha sem politikustársát alázza meg, hanem midig leleplezi – a mottó szerint – a valódi tettest, a Gonoszt: Vessétek alá magatokat az Istennek, szálljatok szembe a Sátánnal, és elfut előletek (Jak 4,7)” Új következmények:

Kedvező politikai hatások

      1. Eleve sikeres: Mert Isten akarata szerinti döntése révén, Vele együttmunkálkodva, mintegy: elővételezi a jövőt!

      2. Jóakaratú: A jó legyen vonzó, a rossz kerülendő! A vita, kölcsönös szembenállás esetén, se nélkülözze a megbecsülést. Ha ma, a vitát néző polgárok ilyen megváltozott hangnemet tapasztalhatnának, eleve jót remélnének!

      3. Elkergető: A Gonosz nem tud elbújni leleplezése elől, mert a tárgyalások nyilvánosság előtt folynak. A hamis érvelés során patája mindig kilóg! Minden résztvevő számára világos lesz a Gonosz tulajdonságainak gyűjteménye ismeretében, hogy egy politikus hamis érvelését (pl. demagógia, önzés, stb.) honnan vette. E „Tulajdonsággyűjtemény” a sikerességet azzal fokozza, hogy még inkább Jézus követésére hív!

      Lelepleződik továbbá a nacionalizmus más nemzetet elutasító, vele ellenséges, erőszakos magatartást súgó, Gonosztól származó volta is. Amely ezzel szemben, fényben mutatja be a nemzeti magatartásnak, a kisebbségben pedig népek közti engesztelő autonómiának saját nemzetét nem szégyenlő, de nem ellenségesen zászlólengető, csak saját kultúráját hordozó, szeretettel másnak ajándékozó, a két kultúrát, s így a két népet békében összekötő, pozitív voltát!

      A nyilvánosságot biztosító sajtónak sem kizárólagos érdeke többé saját csőlátása, mert ezzel csak önnön hitelességét rombolja le! Nem főcélja többé egy tőle különböző, másik személy sértő gúnyolása, hanem egy ajánlott jó álláspont szeretettel ismertető bemutatása után ismét felkéri, hogy álláspontját mentesítse a Gonoszra jellemzőktől.

      Ezeket nem ismervén eddig sok politikus engedett a Gonosz súgásának és gyakran útszéli hangnemben esett egymásnak hiteltelenné téve ezzel a politikát Bergolio bíboros, a mai Ferenc pápa már idézett gondolatát igazolván.

      4. Békehozó: A korább leírt kiengesztelődés a különböző nyelvű népek közt kölcsönös megbékéléssel jár. Békét Isten irgalma teremt minden egyes szívben, amely képes volt megbocsátani. Ezért ez a béke tartósan gyógyítja a múlt sebeit. Ez az a gyógyító hatás, amelyet eddig alighanem egyetlen politikus sem kért Istentől, mert nem akart – „gyengének látszva” – Vele együttműködni. Ugyanis csak a hívő politikus meri a cselekvést az erős Istenre hagyni!

      5. Felemelő és erősítő: A kiengesztelődött nép egyre többel akar kiengesztelődni, és velük tartós békére jutni, akkor a hadászatra fordított költségeit fokozatosan oktatásra, tudományra, kultúrára és idegenforgalomra csoportosíthatja át. A kiengesztelődött országok együttes területe pedig látványosan nő! Gazdasági erejük is a szomszédos országokéval együtt nő! Minden egyes országgal kötött kiengesztelődésből fakadó békeszerződésében újabb felemelő, tartós távlatok nyílnak Isten kegyelméből. Ez után a Biblia próféciája is beteljesedhet:Ő tart majd ítéletet a nemzetek között, és igazságot szolgáltat számtalan népnek. Ők meg ekevassá kovácsolják kardjukat, és lándzsájukat szőlőmetsző késsé. Nemzet nem emel kardot nemzet ellen, és nem tanul többé hadviselést (Iz 2,4)”.

      Vagyis ha a politikába az önzetlenül szerető keresztény értékrendet vezetjük be, akkor a kiengesztelődéssel Isten által beinduló jóakarat folytán megmenekül Európa és a Világ, ha önzők maradunk, és megtűrjük a Gonoszt és az általa súgott bűnök halmozását: „titkosításokkal”, „titkos záradékokkal”, „titkos háttérhatalommal”, akkor elveszünk!

Cselekvési sorrend

      1. Az ellenségszeretet melletti döntésére, azonban csak a migráns válságnak a kényszere ad elegendő okot.

      2. A tevékeny ellenségszeretet széleskörű könyörgése után kiáradó isteni kegyelem következményeként lepleződnek le a Gonosszal együttműködő politikusok. Eddig tart a politikusok közvetlen szavazásos megválasztása.

      3. Ekkor kerül sor e politikusok és a demokrácia leváltására (Ld. A migránsoktól a kereszténység győzelméig írást)

      4. Majd feláll a Szentlélekkel együttműködő őskeresztényi vezetés, új, keresztény politikusokkal. Így feleslegessé válik a Gonosz Világháborúba torkolló terve is, mely után az ateizmust hozó Új világrend következne, ha nem a Történelem Ura irányítaná a Világot, amely út így Jézus győzelmével végződik. Álljunk hát őmellé, dolgozzunk együtt Vele, hogy meghallgatásra találjon Nemzetünk Imája:

 

„Hozz reá víg esztendőt!”

 

DICSŐSÉG ISTENNEK!

Budapest, 2015-10-23

Hergár Győző