A szeretet forradalma

„(…) szeressétek ellenségeiteket,

és imádkozzatok üldözőitekért! Így lesztek fiai

 mennyei Atyátoknak (Mk 3,35 v. Mt12,50),

Én csak kérdéseket teszek fel Nektek. A válaszaitokból áll össze a lényeg: egy Biblia alapú, Böjte Csaba Remény könyvéből kibontott jövőkép, amelyben Isten munkatársaival a Világot megváltoztatja!

Kérdések:

      1. Böjte Csaba a Remény című új könyvének 35. pontjában azt mondja: „Hiszem, hogy a mai profanizált világ csömört fog szülni az emberekben.” Bennetek is csömört szült?

      2. „Az emberek vágynak magasabb, tisztább, őszintébb értékek felé, amelyek átölelik és felemelik őket” – mondja tovább. Aláírnátok ezt ti is?

      3. Most jön az első saját kérdésem: Elég erős Bennetek e vágy ahhoz, hogy harcoljatok is e felemelő értékekért, ahogy Faustyna nővér tette? Akinek harcosságáért Jézus hálájaként azt ígérte: „Érted megáldom a világot (F1061). Vagyis azért harcoljunk, hogy a kiáradó kegyelem eszközei legyünk és Jézust győzelemre segítsük!

      4. Mivel igennel válaszoltatok sokan, ezért nekem olyan tettre kell rámutatnom, amelynek elég nagy az értéke. Mivel Isten az embert saját képére és hasonlatosságára teremtette, ezért képesek vagyunk Vele együttmunkálkodni. Ez azt jelenti, hogy a „legyen meg a Te akaratod” szerint cselekedjünk. Miért nagy ennek az értéke? Mert csak a Teremtő képes egyedül az adott pillanatban, a legjobb tettre buzdítani minket, amire csak képességünkből telik, és ugyanakkor ez a legidőszerűbb, a leghasznosabb, amiben még örömünket is lelhetjük. Nem kell hozzá titkos adatgyűjtés a titkosszolgálat bevonásával, információgyűjtés, előtervezés, alternatívák kidolgozása, választás az alternatívák között, részletes terv kidolgozása, cselekvési terv stb. Ezeket mind tévedésmentesen, költségmentesen, azonnal Neked kínálja a Szentlélek. Talán igent mondanál, de nem tudod, hogy Ő milyen feltételt szab még Neked és nekem? Hallgassuk meg, mit mond erre Jézus: „Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok szeretetében. (Jn 15, 10)” „megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek (ApCsel 1,8)” Tehát akarsz-e együttmunkálkodni Jézussal?

      5. Böjte Csaba ugyanitt még egy nagyon szívhez szólót mondott nekem: „Hiszem, hogy hátra van még egy csodálatos forradalom, a szeretet és az erkölcs forradalma. Akkor azt gondoltam: én is szeretnék ebben részt venni, mint forradalmár. No de itt már igen magasan van a léc! Gondolom itt is a szeretetről lesz szó, de milyenről? Megtaláltam: „Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért! Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is (Lk 6,35 v. Mt 5,43-48).” Vagy másképp: „Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az, nekem mind testvérem, nővérem és anyám. (Mk 3,35 v. Mt12,50)” Nem, ez nekem biztosan nem megy! Ámde ez az ígéret még többet jelent annál is, amit egy közmondásunk mond ki: „Könnyű annak, akinek Isten a barátja” Itt pedig: Isten fia lehetek! Nos, mit mondatok? Nézzük-e meg előbb közelebbről ezt az utat mégis?

      6. Megnézhetjük, de itt a kétezer év alatt elért színvonal csak az ószövetségi törvénynél tart: „Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet (Mt5,43b)”. Tudjuk, hogy Jézus minket szeret, de abban már nem követjük, hogy Ő a gyilkost is meg akarja téríteni, menteni az örök kárhozattól, mert végtelenül irgalmas (F1167). Mi nem állunk Jézus mellé, nem akarunk irgalmazni az ellenségünknek! Közületek hányan kezdtek el imádkozni egy ilyen gyilkos megtéréséért, amikor róla hírt hallottatok?

      7. Vagy közületek hányan imádkoznak a Katolikus és más egyház ellenségeinek a megtéréséért?

      8. És miután ezen ellenségek általában a gazdagok köréből jönnek, hányan imádkoznak a gazdag Zakeusok megtéréséért, akik megtérésük után a fél vagyonukat a szegényeknek adják? Hiszen nagyon könnyen beláthatjuk, hogy Jézus a gazdagokért is életét adta, hiszen ők nagyobb veszélyben vannak, az üdvözülés tekintetében, mint a szegények. „Sőt azt is mondom nektek: „Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Ennek hallatára a tanítványok igen megdöbbentek és azt kérdezték: „Hát akkor ki üdvözülhet?”Jézus rájuk nézett, és így szólt: „Embernek ez lehetetlen, Istennek azonban minden lehetséges (Mt 19,24-26).” Vagyis, ha imádkozunk értük, akkor megtérhetnek, és Isten üdvözítheti őket. Nem is beszélve arról a statisztikai tényről, hogy a Világ 85 leggazdagabb emberének akkora vagyona van, mint a fél Világnak. Már egyetlen megtérő önkéntes vagyonfelajánlása éhezők tízmillióit mentené meg, és mégis csak kevesen imádkoznak ezért, de mégis e kevesekért megtért egy szaúdi herceg, aki vagyonát (http://index.hu/kulfold/2015/07/02/szaud-arabia_herceg_penz_adomany_gazdagsag/) a szegényeknek adta. Kevesen vannak tehát, akik értük ajánlanak miseáldozatot, türelemmel elviselt szenvedést, stb. És Ti?

      9. Hányan imádkoznak ellentáborba tartozó politikusokért?

    10. Hányan imádkoznak az általuk utált nemzet vezetőiért, a teljes kiengesztelődésért? Stb.

Diagnózis (D) és terápia (T)

Még én segítsek ellenségemnek? Aki igazságom szerint pokolra való! Tehát nem irgalmazok, így a pokolra kerül! „Neked van igazad, ne irgalmazz – súgja a Gonosz – mert tudja, irgalom által üldözzük el őt, aki mindent elveszít! (F1167). Vagyis éket üt Jézus mindenek előtt kínált irgalma és csak ennek elutasítása utáni igazságossága közé, ezért súgja inkább az igazságot, hogy irgalma eszünkbe se jusson! Ráadásul a vigaszként sugallt pokolra kerülés káröröme is hazugság, mert ha mindketten oda kerülünk, ez soha se fog vigasztalni, mert örökösek a kínjaink, ha pedig a mennyországba kerülünk, akkor Jézussal együtt bánkódni fogunk, hogy pokolra került! Ha irgalmaznék, Isten gyermeke lennék, aki – mint ígérte – részesít dicsőségében, mert az irgalmammal mennybe jutott, egy örök életen át értem fog hálát adni a Mennyei Atyának, hogy megmenekült a pokol tüzétől. Ennek végiggondolását, azonban a Gonosz nem engedi, mert súgását már elfogadtam!

D: A válaszok irgalomellenesek, mert a Gonosz gondolkodásunknak ezt a területét tartja a legerősebben megszállva, így eszünkbe sem jut, hogy ha magunknak szolgáltatunk igazságot, akkor egyúttal a Gonosz akaratát teljesítjük, mert elmulasztunk jót tenni: irgalmazni!

T: Szent Pál ezért mondja: Ne szolgáltassatok magatoknak igazságot, szeretteim, hanem hagyjatok teret az Isten haragjának, hiszen írva van: „Enyém a bosszú, én majd megfizetek” – mondja az Úr. Sőt, ha ellenséged éhezik, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni. Ha ezt teszed, izzó parazsat raksz a fejére. Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. (Róm 12,19-21)” Ezt tanította boldog Popiełuszko is: „Gyarapítani a jót és legyőzni a rosszat, azt jelenti, hogy gondot viselünk az istengyermekség méltóságára, azaz saját emberi méltóságunkra. (…) Isten gyermekeiként nem lehetünk rabok. Istengyermekségünk magában hordozza a szabadság örökségét. (…) A szabadság ezért nem csupán Isten ajándéka, hanem egész életünkre szolgáló feladat is.” A temetésén a tömegbe gázoló rendőrautót, ahelyett, hogy az emberek felborították volna, azt skandálták, hogy „Megbocsátunk! Megbocsátunk!” (Molnár Imre: Az igazság szabaddá tesz 176, 177, és 101. oldalak). Vagyis mihelyt mi is beláttuk ezt, és még azt is, hogy milyen bonyolult harcolni az „égi magasságoknak gonosz szellemei ellen (Ef 6,10-20).” Akkor világossá válik, hogy miért pont e területen ragaszkodik a Gonosz ahhoz, hogy vegyük át Isten szerepét. Ezt súgta ui. a Paradicsomban is akkor Évának: „olyanok lesztek, mint az istenek, akik ismerik a jót és a rosszat (Ter 3,5).” Így Isten helyett ítélkezhettek! De így már jobban belátjuk azt is, hogy miért tanácsolta nekünk ennek az ellenkezőjét Jakab apostol: Vessétek alá magatokat az Istennek, szálljatok szembe a Sátánnal, és elfut előletek (Jak 4,7)” Vagyis harcoljunk Jézussal Jézus győzelméért!

Hogyan cselekedjünk?

Egyéni terv:

Isten csak bátor, felfegyverzett („Hit kardja”), harcedzett kiképzett katonát, forradalmárt küld csatába, akinek lelkét, mint az aranyat kiizzítva megtisztította, és Vele együtt akar harcolni. A terv vázlatát Isten megmutatja nekünk, hogy nagyobb bizalmunk legyen Őbenne!

      1. Jézus tanít (F824), Rá hagyatkozva tesszük ezt, mert az Ő képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve. „Vessétek alá magatokat Istennek, és a Sátán megfutamodik (Jak 4,7)”. Nem kell félni a földi hatalmasságoktól.

      2. El akarom hagyni a bűneimet. Éles különbséget akarok tenni az Isten és a Gonosz tanácsa közt, például lelki tükrökkel. Vagy az „első pillanat kegyelmének” kérése által, ami az ismétlődő: rabságban tartó bűn elkövetésétől óv engem. Előbb kaphatok kegyelemet és felismerem a kísértést, ellene mondok a bűnnek és dicsőítem az Urat. A „Nemzeti dal” új szöveggel ezt segíti: A refrént itt így fogjuk mondani Petőfi feltételezett engedélyével: „A magyarok istenére Esküszünk, esküszünk, hogy bűn rabjai nem leszünk” (Mondjuk el közösen, harcosan):


Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok!

Refrén: A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy bűn rabjai
Nem leszünk!


      3. Elsősorban türelemben akarok növekedni. Ott, és annak akarok tűrni, ahol nem az én akaratom történik: Betegség, mások, más népek elviselése, negatív történések elviselése, stb.

      4. Mindenkinek meg akarok bocsátani, még az ellenségeimnek is (Ld. fent boldog Popiełuszko példáját, akinek jelmondata így hangzik: Jó, győzz a rossz felett! Továbbá „Hitéletem a Miatyánk szerint” írásom e része)!

      5. Akarok másokkal, más népekkel kiengesztelődni, hogy növeljem az Istennel élő népek számát.

      6. Minden hivatást keresztény alapra akarunk helyezni, a magamét is, mert a Szentlélek az értelem és tudomány lelke! Mondja ki, tehát alapvetésben a természettudomány, az orvosi, a pszichológia, a pedagógiai, és az összes tudomány tanítója az alkotmányunkkal összhangban: Isten teremtette a Világot és az embert is!

      7. Ledobom a „BŰN láncait”, a „HIT kardjával” akarok harcolni (F 1061), ki vagyok képezve, lelkileg kiizzítva, Most Isten fia akarok lenni! Isten oda állíthat engem, ahová akar! Mert bízik bennem (Ld. Próféciák)!


Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordtunk!
Ide veled, régi kardunk!

Refrén: A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy bűn rabjai
Nem leszünk!


Közös, már elkezdett terv

      1. A pogány népek legvonzóbb evangelizálása az, amit Jézus mondott főpapi imájában a szeretet egységében élő keresztények életének más népek elé tárásával: Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy eggyé legyenek, amint mi egy vagyunk: én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen eggyé legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél (Jn 17,20-23).” E hitre-ébredés az Istenhez hasonló ember Istenhez vonzódása miatt fog történni!

      2. A Gonosz ezt megakadályozva, szakadást szított: megszaggatta Krisztus testét, az Egyházat. De Isten a Gonosz tettét üdvösségtervébe beleépítve: most vágyat kelt kegyelmével egy magasabb szintű egységre, amelybe ajándékként, a jó tulajdonságaikat hozták vissza a szétszakadt keresztények: a protestánsok a Szentlélekben való megújulását, a keleti egyházak a Szentlélek és a Mária tisztelet kellő hangsúlyozását, a katolikusok Jézus irgalmasságát. Így tudott a bocsánatkéréssel feléjük fordulni az irgalmasságra jutott Katolikus Egyház, hogy egy magasabb szintű egységre hívja a Világ keresztényeit. E közben Isten szívükből irgalmával törli a Gonosz által sugalmazott álhitigazságokat, amihez többé nem is kell ragaszkodniuk, mert Isten egyetlen igazsága szerinti tökéletes egységet alkotnak. Ezzel távoznia kell a keresztény egyházból a Sátánnak, mert talaját veszti az általa súgott „Tipord el a többi egyházat, mert neked van igazad” gyilkos harcának gondolata, hiszen értékeiket hozva új Testté lesznek Krisztusban! Így együtt válnak a Világ számára Jézusban hívő és örvend%

Hergár Győző