A legszentebb áldozat énekszolgálata

„Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem,

a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt.” (Mt 7,17)

 

Kiindulás http://www.liturgia.hu/news/eucharisztiarol-az-egyhazjogban/

      897. kánon - A legfenségesebb szentség a legszentebb eucharisztia, melyben maga az Úr Krisztus van jelen, ő az áldozat, és őt vesszük magunkhoz; általa folyamatosan él és gyarapszik az egyház. Az eucharisztikus áldozat az Úr halálának és feltámadásának emléke, melyben, a keresztáldozat örökké folytatódik, az egész istentiszteletnek és keresztény életnek csúcsa és forrása, mely jelöli és létrehozza Isten népének egységét, és építi Krisztus testét. A többi szentségek és az egyház apostoli tevékenységének összes művei pedig összetartoznak a legszentebb eucharisztiával, és rá irányulnak.

 

Énekek

      Ebből számomra egyértelmű, hogy a mise énekeinek is e Legszentebb Áldozat szolgálata a legfontosabb, hogy a liturgia szövegének értelme ének által azonnal a szívbe kerüljön, s ott gyökeret verve jó fát növeljen jó gyümölcsökkel!

      A dal egy adott korban a kor nyelvén, a kor stílusában és a kor eszközeivel szól a legszebben, és köti össze az ember szívét a végtelen Istennel. Így adja át Neki az ember a szívét igazán.

 

Előzmények

      „Minden 1940-ben kezdődött, amikor 25 éves korában Roger testvér elhagyta szülőhazáját, Svájcot, és Franciaországban, édesanyja hazájában telepedett le. (…) A kicsiny falu, Taizé, ahol letelepedett, egészen közel volt a Franciaországot kettészelő demarkációs vonalhoz, így megfelelőnek bizonyult háborús menekültek befogadására. Lyoni barátai egyre több menedéket keresőnek adták meg Taizé címét. (…)  A menekültek között zsidók is voltak. Igen egyszerű körülmények között éltek.” http://www.taize.fr/hu_rubrique2674.html

      Roger testvér: "Fiatalságom óta nem hagyott nyugodni a megérzés, miszerint a közösségi életforma annak lehet a jele, hogy Isten szeretet, és nem más, csak szeretet. Napról napra erősödött bennem a meggyőződés, hogy mennyire fontos lenne megteremteni egy férfiközösséget, amelynek tagjai arra törekednek, hogy egész életüket odaadva, megértsék egymást, és mindig kiengesztelődjenek egymással. Ebben a közösségben a szív jósága és az egyszerűség lenne mindennek a forrása."http://hetnap.rs/mobil/?p=cikk&id=16543  

      A dalaik szemlélődő életüket tükrözik: A világ minden részéről gyűjtött szemlélődő dalaikat éneklik több nyelven. Minden évben bővítik őket és így adják ki.

 

      A hatvanas-hetvenes években a beat- és rockzene megjelenése és elterjedés komoly erkölcsi hanyatlást, kicsapongást, forradalmat és devianciát hozott magával; ennek a szimbóluma lett sokak szemében a GITÁR. Emiatt ez a hangszer elvből (!) nem való sokak szerint a templomba! Olyan, mint Káin homlokán a bélyeg!

 

      1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak. Tudták, hogy Isten meghallgatja kéréseiket, cselekedni fog. Ami történt, arra viszont nem számítottak: Az egyetem kápolnájában voltak együtt, mikor a Lélek ereje töltötte el őket, mint egykor, az első pünkösdkor az apostolokat. Kitárt karral imádkoztak, dicsőítették a Teremtőt, megtapasztalták a karizmák kiáradását. Imaéletük megváltozott, hatalmas vágy égett bennük, hogy továbbadják az örömhírt, hirdessék Krisztus evangéliumát.
Így indult a Megújulás, melyet 1975-ben VI. Pál pápa „az Egyház és a világ nagy lehetőségének” nevezett.

      Jött a karizmatikus megújulás Magyarországra is, 1975-76-ban alakultak az első csoportok. A közösségek összefogásával és az ICCRS támogatásával jött létre a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Országos Tanácsa, amely 1989. február 4-én hivatalosan is bemutatkozott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és Paul Cordes érsek, a Világiak Pápai Tanácsának elnökhelyettese előtt.

Azóta a világ közel 150 országában kb. 80 millió ember – katolikusok és keresők – tapasztalta meg életében Jézus közelségét, egészen személyes szeretetét és a Szentlélek újbóli kiáradását.

      A karizmatikus dalok zöme Amerikából jött protestáns dalok fordításai, melyek szívhez szólóan mutatják be a megélt hit szépségét és mélységét. De protestáns származásuk miatt nem tartalmaznak Mária-dalokat, és a szövegekből eleve hiányzik az Oltáriszentség szó.

Zenei igényváltozás

      A ma megbántott, kiszolgáltatott, megalázott, sárba tiport embere közvetlen igaz szeretetre vágyik! Ezt szomjazza a szentmisén is. Szívére ható, őt megérintő dalokra vágyik, amelyek Istenének jóságát viszik oda. Nem tud azonosulni az elmúlt kor pátoszt szerető emberével, aki csupán Isten hatalmasságát, az ő semmiségét hangsúlyozta! A régi, a mai embertől teljesen távol áll. A régi dalokból is csak azokat szereti, amelyek valamiért megérintik, s amelyektől közvetlen szeretetet kap.

 

Elszigeteltség

      A hívők többségéhez még nem érkezett el a megújulás dalainak szívhez szóló gyógyító hatása, mert nem is volt alkalma ezekkel találkozni, sőt riasztó híreket kap ezek rossz hatásáról. El sem tudják képzelni, hogy egyes dalok olyan mértékig megérinthetnék őt, hogy örömében sírva fakadna. Taizében járt Balás Béla püspök atya mondta korábban: „Én évente oda megyek, ott csak leülök a földre a templomban, hagyom, hogy folyjanak a könnyeim, és boldog vagyok” Én is többször voltam ott. Azóta, minden egyes alkalommal csak sírva tudom elénekelni azt a dalt: „Herr! Wohin, wohin sollen wir gehen?“ Én ma azokat a dalokat gyűjtöm, amelyeken sírok. Énekeltem ezekből egy 2015. augusztusi lelkigyakorlat szentmiséjén. Oda jöttek a mise után könnyel a szemükben, hogy megköszönjék. Ezekből, a dalokból énekeltem egy karnagynak, akit szintén megérintett.

      Ki gondolná e többség közül, hogy vele is megtörténhetne e gyógyító énekhallgatás, együtténeklés?

      A Szentlélek a mai dalszerzőket ilyen dalokra ihleti. Ugyanakkor olyan dalokra is, amelyek zsoltárokat, evangéliumi szövegeket, Jézus tanítását éneklik meg, amit a régi dalszerzők kevésbé tettek meg.

 

Terv

      Őrizzük meg, rakjuk össze egységbe a jót és dobjuk el a rosszat, szüntessük meg az elszigeteltséget!

 

A maradék ellentét

      Kimutatható, ha egy olyan képzeletbeli miseidő-összegzést végzünk, ahol összeadjuk a hagyományos szentmise és az úgynevezett gitáros szentmise összes idejét. Ebből kiderül, hogy a hagyományos mise országosan összesített ideje sokkal több, mint a gitárosé. Ez a Szent Imre templom esetén vasárnapot véve 3: 1 arányt jelent a hagyományos javára.

 

Mi táplálja az ellentétet?

      Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet ma ott tart, hogy van egy, un. Énektár Bizottsága, amely ma már hajlamos felvenni tárába énekeket Taizé énekeiből. Elismerik VI. Pál, II. János Pál karizmatikusokat támogató állásfoglalásait, de a liturgikus zenét teljes erővel „védelmezik”. Csak a régi stílusú zene hasonló megfogalmazásait fogadják el. A mai szívhez szóló dalokat nem is ismerik.

      A templomok zenei vezetőinek a zöme elutasítja az úgynevezett „gitáros zenét”. Nem merik nyíltan elítélni a gitáros szentmisét, hiszen papok engedélyezik.

      Már régóta konzerválódott a két ellenséges „szekértábor”!

 

Megoldás

      A kántor hallgassa meg a gitáros miséjét és a gitáros a kántorét, majd a Szentlélek segítségét kérve beszéljék meg egymással őszintén minden aggodalmunkat és jó tapasztalatunkat!

 

Végeredmény

      Egyre több plébános, miséző pap, zenei vezető, zenekarvezető és hívek jutnak egymással harmóniába a választott dalokat illetően. Ezeket szívesen éneklik. Nem hiányzanak a Mária dalok, és az Oltáriszentség szót tartalmazó dalok sem. Ha csak ének van egy misén minden kíséret nélkül, akkor is örömmel dalolnak.

 

DICSŐSÉG ISTENNEK!

 

Budapest, 2016-04-17

Hergár Győző
 
   
   
   
   


*** Debug ***
Dispatcher: /fellowshiptemplate/education/1/2605/

path: /fellowshiptemplate/education/1/2605/
DISP: callAction: fellowshiptemplate->getstyle

show columns from fellowship
(0.001s)

VIDBHandler: create cache: fellowship

VIDBHandler: uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: subdomain = "varchar(32)"
VIDBHandler: name = "varchar(80)"
VIDBHandler: temporary = "tinyint(1)"
VIDBHandler: date = "datetime"
VIDBHandler: templateskin_style_type = "smallint(6)"
VIDBHandler: style_f_color = "smallint(6)"
VIDBHandler: style_b_color = "smallint(6)"
VIDBHandler: group_type = "smallint(6)"
VIDBHandler: file_limit = "smallint(6)"
VIDBHandler: status = "enum('n','h','f')"
VIDBHandler: trust = "tinyint(1)"
VIDBHandler: create_date = "datetime"
VIDBHandler: modify_date = "datetime"
VIDBHandler: fellowship_type = "enum('n','s')"
VIDBHandler: persuasion = "varchar(3)"
SHOW TABLE STATUS LIKE 'fellowship'
(0.0005s)

VIDBHandler: SHOW TABLE STATUS LIKE 'fellowship'
show columns from templateskin
(0.0006s)

VIDBHandler: create cache: templateskin

VIDBHandler: uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: style_type = "smallint(6)"
VIDBHandler: color_schema = "smallint(6)"
VIDBHandler: color_type = "varchar(2)"
VIDBHandler: color = "varchar(6)"
SHOW TABLE STATUS LIKE 'templateskin'
(0.0004s)

VIDBHandler: SHOW TABLE STATUS LIKE 'templateskin'
SELECT fellowship.templateskin_style_type, fellowship.style_f_color, templateskin.color FROM templateskin, fellowship WHERE fellowship.uid = 42 AND fellowship.templateskin_style_type = templateskin.style_type AND fellowship.style_f_color = templateskin.color_schema AND 'fg' = templateskin.color_type
(0.0001s)

SELECT fellowship.templateskin_style_type, fellowship.style_b_color, templateskin.color FROM templateskin, fellowship WHERE fellowship.uid = 42 AND fellowship.templateskin_style_type = templateskin.style_type AND fellowship.style_b_color = templateskin.color_schema AND 'bg' = templateskin.color_type
(0.0001s)

SELECT fellowship.status FROM fellowship WHERE fellowship.uid = 42 
(0.0001s)

SELECT fellowship.templateskin_style_type, fellowship.style_f_color, templateskin.color FROM templateskin, fellowship WHERE fellowship.uid = 42 AND fellowship.templateskin_style_type = templateskin.style_type AND fellowship.style_f_color = templateskin.color_schema AND 'fg' = templateskin.color_type
(0.0001s)

SELECT fellowship.templateskin_style_type, fellowship.style_b_color, templateskin.color FROM templateskin, fellowship WHERE fellowship.uid = 42 AND fellowship.templateskin_style_type = templateskin.style_type AND fellowship.style_b_color = templateskin.color_schema AND 'bg' = templateskin.color_type
(0.0001s)

callAction: FellowshiptemplateController->getstyle

DISP: callAction: menu->

show columns from menu
(0.0007s)

VIDBHandler: create cache: menu

VIDBHandler: uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: level_order = "smallint(6)"
VIDBHandler: controller = "varchar(80)"
VIDBHandler: action = "varchar(80)"
VIDBHandler: level_default = "tinyint(1)"
VIDBHandler: parent_uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: creator_user_uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: label = "varchar(80)"
VIDBHandler: title = "varchar(80)"
VIDBHandler: permission = "varchar(60)"
SHOW TABLE STATUS LIKE 'menu'
(0.0004s)

VIDBHandler: SHOW TABLE STATUS LIKE 'menu'
Menu menumap: /fellowshiptemplate/education/1/2605/
VIModel: connect FellowshipModel
show columns from fellowshipmenu
(0.0007s)

VIDBHandler: create cache: fellowshipmenu

VIDBHandler: uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: fellowship_uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: level_order = "smallint(6)"
VIDBHandler: controller = "varchar(80)"
VIDBHandler: action = "varchar(80)"
VIDBHandler: level_default = "tinyint(1)"
VIDBHandler: parent_uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: creator_user_uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: label = "varchar(80)"
VIDBHandler: title = "varchar(80)"
VIDBHandler: permission = "varchar(60)"
VIDBHandler: visibility = "tinyint(1)"
SHOW TABLE STATUS LIKE 'fellowshipmenu'
(0.0004s)

VIDBHandler: SHOW TABLE STATUS LIKE 'fellowshipmenu'
SELECT * FROM fellowshipmenu WHERE fellowshipmenu.fellowship_uid = 42 AND fellowshipmenu.visibility = 1 ORDER BY parent_uid asc, level_order asc
(0.0001s)

callAction: MenuController->default

DISP: callAction: header->fellowship

callAction: HeaderController->fellowship

DISP: callAction: fellowshiptemplate->leftmenu

SELECT fellowship.status FROM fellowship WHERE fellowship.uid = 42 
(0.0001s)

VIModel: connect FellowshipModel
show columns from leftmenu
(0.0006s)

VIDBHandler: create cache: leftmenu

VIDBHandler: uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: fellowship_uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: education = "tinyint(1)"
VIDBHandler: testimony = "tinyint(1)"
VIDBHandler: program = "tinyint(1)"
SHOW TABLE STATUS LIKE 'leftmenu'
(0.0004s)

VIDBHandler: SHOW TABLE STATUS LIKE 'leftmenu'
SELECT leftmenu.uid, leftmenu.education, leftmenu.testimony, leftmenu.program FROM leftmenu WHERE leftmenu.fellowship_uid = 42 
(0.0001s)

show columns from writing
(0.0007s)

VIDBHandler: create cache: writing

VIDBHandler: uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: fellowship_uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: userdata_uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: category = "smallint(2)"
VIDBHandler: display_type = "smallint(2)"
VIDBHandler: title = "varchar(255)"
VIDBHandler: leadin = "text"
VIDBHandler: writing = "text"
VIDBHandler: readed = "int(11)"
VIDBHandler: writer = "varchar(60)"
VIDBHandler: create_date = "datetime"
VIDBHandler: modify_date = "datetime"
VIDBHandler: public_date = "datetime"
VIDBHandler: special_parameters = "varchar(255)"
SHOW TABLE STATUS LIKE 'writing'
(0.0003s)

VIDBHandler: SHOW TABLE STATUS LIKE 'writing'
SELECT writing.uid, writing.title, writing.create_date FROM writing WHERE writing.fellowship_uid = 42 AND writing.category = 0 ORDER BY create_date DESC
(0.0095s)

SELECT writing.uid, writing.title, writing.create_date FROM writing WHERE writing.fellowship_uid = 42 AND writing.category = 1 ORDER BY create_date DESC
(0.013s)

callAction: FellowshiptemplateController->leftmenu

DISP: callAction: banner->tobody

callAction: BannerController->tobody

DISP: callAction: footer->

callAction: FooterController->default

DISP: callAction: fellowshiptemplate->education

SELECT fellowship.status FROM fellowship WHERE fellowship.uid = 42 
(0.0001s)

SELECT * FROM fellowship WHERE fellowship.uid = 42 
(0.0001s)

SELECT * FROM writing WHERE writing.uid = 2605 AND writing.fellowship_uid = 42 
(0.0005s)

show columns from forumtopic
(0.0008s)

VIDBHandler: create cache: forumtopic

VIDBHandler: uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: forumgroup_uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: comment_nr = "int(11)"
VIDBHandler: title = "varchar(255)"
VIDBHandler: priority = "smallint(6)"
VIDBHandler: creator_userdata_uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: age_limit = "tinyint(1)"
VIDBHandler: owner_type = "varchar(20)"
VIDBHandler: owner_uid = "bigint(20)"
VIDBHandler: last_commit_date = "datetime"
VIDBHandler: create_date = "datetime"
VIDBHandler: modify_date = "datetime"
SHOW TABLE STATUS LIKE 'forumtopic'
(0.0005s)

VIDBHandler: SHOW TABLE STATUS LIKE 'forumtopic'
SELECT forumtopic.uid, forumtopic.title FROM forumtopic WHERE forumtopic.owner_uid = 2605 
(0.0002s)

VIModel: start save
VIModel: update writing set readed = 1069, modify_date = '2019-05-19 18:40:39' where uid = 2605
update writing set readed = 1069, modify_date = '2019-05-19 18:40:39' where uid = 2605
(0.0003s)

callAction: FellowshiptemplateController->educationcalled html templates:
srv/www/common/Smarty/templates_c/mariakoszoruja_kozosseg_com^4bd958eb012b5cb36152308c79a63b5d029faa49_0.file.imprint.html
srv/www/common/Smarty/templates_c/mariakoszoruja_kozosseg_com^01c888524cab803e731b741474583c7c2de97a79_0.file.menu.html
srv/www/common/Smarty/templates_c/mariakoszoruja_kozosseg_com^ce437d6ae620b67e23f34045ca0be5e018eff0d7_0.file.index_header.html
srv/www/common/Smarty/templates_c/mariakoszoruja_kozosseg_com^68bf40f293f413152b399b36750d4a270456322e_0.file.left_list.html
srv/www/common/Smarty/templates_c/mariakoszoruja_kozosseg_com^1fbaa1760f97a5dc830e443874f345194af10421_0.file.left-vertical-banner.html
srv/www/common/Smarty/templates_c/mariakoszoruja_kozosseg_com^f9b226e30b6f2618ac29239b4daad98f052edf10_0.file.footer.html
srv/www/common/Smarty/templates_c/mariakoszoruja_kozosseg_com^ad2d8cede6ce2fa673adef938e3f31a07c8d64bd_0.file.left_vertical_banner.html
srv/www/common/Smarty/templates_c/mariakoszoruja_kozosseg_com^84696ec02a658d5c54c267ad2f83c3b08e5b0bf0_0.file.community_name.html
srv/www/common/Smarty/templates_c/mariakoszoruja_kozosseg_com^813355490bcc26cf00f884229058c4c01cc87187_0.file.basic_frame.html
srv/www/common/Smarty/templates_c/mariakoszoruja_kozosseg_com^f85d99eb6c700df1bcec597a3379dc78dbe40f1d_0.file.normal_cell.html


called PHP files:
srv/www/virtual/kozosseg.com/virtual/mariakoszoruja.kozosseg.com/index
srv/www/virtual/kozosseg.com/htdocs/webroot/index_fellowship
srv/www/virtual/kozosseg.com/htdocs/webroot/config/global_config
srv/www/virtual/kozosseg.com/htdocs/webroot/config/local_config-kozosseg.com
srv/www/virtual/kozosseg.com/htdocs/index
srv/www/virtual/kozosseg.com/htdocs/init
srv/www/virtual/kozosseg.com/htdocs/classes/VIFramework.class
srv/www/virtual/kozosseg.com/htdocs/classes/VISystem.class
srv/www/virtual/kozosseg.com/htdocs/classes/VIConfig.class
srv/www/virtual/kozosseg.com/htdocs/webroot/config/db_config
srv/www/virtual/kozosseg.com/htdocs/config/global_config
srv/www/virtual/kozosseg.com/htdocs/config/smarty_config
srv/www/common/Smarty/libs/Smarty.class
srv/www/common/Smarty/libs/bootstrap
srv/www/common/Smarty/libs/Autoloader
srv/www/common/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_data
srv/www/common/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_extension_handler
srv/www/common/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatebase
srv/www/common/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_template
srv/www/common/Smarty/libs/sysplugins/smarty_resource
srv/www/common/Smarty/libs/sysplugins/smarty_variable
srv/www/common/Smarty/libs/sysplugins/smarty_template_source
srv/www/common/Smarty/libs/sysplugins/smarty_template_resource_base
srv/www/common/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_resource_file
srv/www/virtual/kozosseg.com/htdocs/webroot/config/route_config
srv/www/virtual/kozosseg.com/htdocs/webroot/config/runtime_order
srv/www/virtual/kozosseg.com/htdocs/webroot/config/request_mvc
srv/www/virtual/kozosseg.com/htdocs/classes/VIUtility.class
srv/www/virtual/kozosseg.com/htdocs/classes/VIDBHandler.class
srv/www/virtual/kozosseg.com/htdocs/classes/VILayout.class
srv/www/virtual/kozosseg.com/htdocs/classes/VIDebug.class
srv/www/virtual/kozosseg.com/htdocs/classes/VILang.class
srv/www/virtual/kozosseg.com/htdocs/classes/VIMVCDispatcher.class
srv/www/common/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_method_gettemplatevars
srv/www/common/Smarty/libs/sysplugins/smarty_undefined_variable
srv/www/virtual/kozosseg.com/htdocs/webroot/controllers/FellowshiptemplateController.class
srv/www/virtual/kozosseg.com/htdocs/classes/VIController.class
srv/www/virtual/kozosseg.com/htdocs/classes/VIMVC.class
srv/www/virtual/kozosseg.com/htdocs/webroot/models/FellowshiptemplateModel.class
srv/www/virtual/kozosseg.com/htdocs/classes/VIModel.class
srv/www/virtual/kozosseg.com/htdocs/classes/VIView.class
srv/www/virtual/kozosseg.com/htdocs/webroot/models/FellowshipModel.class
srv/www/common/Smarty/libs/sysplugins/smarty_template_compiled
srv/www/common/Smarty/templates_c/mariakoszoruja_kozosseg_com^4bd958eb012b5cb36152308c79a63b5d029faa49_0.file.imprint.html
srv/www/virtual/kozosseg.com/htdocs/component/controllers/MenuController.class
srv/www/virtual/kozosseg.com/htdocs/component/models/MenuModel.class
srv/www/virtual/kozosseg.com/htdocs/webroot/models/FellowshipmenuModel.class
srv/www/virtual/kozosseg.com/htdocs/component/AccessControll.class
srv/www/common/Smarty/templates_c/mariakoszoruja_kozosseg_com^01c888524cab803e731b741474583c7c2de97a79_0.file.menu.html
srv/www/common/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_runtime_foreach
srv/www/virtual/kozosseg.com/htdocs/webroot/controllers/HeaderController.class
srv/www/common/Smarty/templates_c/mariakoszoruja_kozosseg_com^ce437d6ae620b67e23f34045ca0be5e018eff0d7_0.file.index_header.html
srv/www/virtual/kozosseg.com/htdocs/webroot/models/LeftmenuModel.class
srv/www/virtual/kozosseg.com/htdocs/webroot/models/WritingModel.class
srv/www/common/Smarty/templates_c/mariakoszoruja_kozosseg_com^68bf40f293f413152b399b36750d4a270456322e_0.file.left_list.html
srv/www/common/Smarty/libs/plugins/modifier.truncate
srv/www/virtual/kozosseg.com/htdocs/webroot/controllers/BannerController.class
srv/www/common/Smarty/templates_c/mariakoszoruja_kozosseg_com^1fbaa1760f97a5dc830e443874f345194af10421_0.file.left-vertical-banner.html
srv/www/virtual/kozosseg.com/htdocs/webroot/controllers/FooterController.class
srv/www/common/Smarty/templates_c/mariakoszoruja_kozosseg_com^f9b226e30b6f2618ac29239b4daad98f052edf10_0.file.footer.html
srv/www/common/Smarty/templates_c/mariakoszoruja_kozosseg_com^ad2d8cede6ce2fa673adef938e3f31a07c8d64bd_0.file.left_vertical_banner.html
srv/www/common/Smarty/templates_c/mariakoszoruja_kozosseg_com^84696ec02a658d5c54c267ad2f83c3b08e5b0bf0_0.file.community_name.html
srv/www/virtual/kozosseg.com/htdocs/webroot/models/ForumtopicModel.class
srv/www/virtual/kozosseg.com/htdocs/component/ServerSideValidator.class
srv/www/common/Smarty/templates_c/mariakoszoruja_kozosseg_com^813355490bcc26cf00f884229058c4c01cc87187_0.file.basic_frame.html
srv/www/common/Smarty/libs/plugins/function.fetch
srv/www/common/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_resource_eval
srv/www/common/Smarty/libs/sysplugins/smarty_resource_recompiled
srv/www/common/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_smartytemplatecompiler
srv/www/common/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatecompilerbase
srv/www/common/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_runtime_codeframe
srv/www/common/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templateparser
srv/www/common/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatelexer
srv/www/common/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_method_literals
srv/www/common/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_parsetree_template
srv/www/common/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_parsetree
srv/www/common/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_parsetree_text
srv/www/common/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_compile_if
srv/www/common/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_compilebase
srv/www/common/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_parsetree_tag
srv/www/common/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_compile_private_print_expression
srv/www/common/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_compile_private_special_variable
srv/www/common/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_compile_private_modifier
srv/www/common/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_method_loadplugin
srv/www/common/Smarty/libs/plugins/modifiercompiler.cat
srv/www/common/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_compile_assign
srv/www/common/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_parsetree_dq
srv/www/common/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_parsetree_code
srv/www/common/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_compile_private_function_plugin
srv/www/common/Smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_compile_eval
srv/www/common/Smarty/templates_c/mariakoszoruja_kozosseg_com^f85d99eb6c700df1bcec597a3379dc78dbe40f1d_0.file.normal_cell.html
Dispatcher: /fellowshiptemplate/education/1/2605/


*** Debug ***