Szorgalmas tanulás (új rendszer)

„Te mihaszna, lusta szolga!” (Talentumokról Mt 25,14-30)

„A versenyző is csak akkor nyeri el a babérkoszorút, ha szabályszerűen küzd.” (2Tim 2,5)

Alapelvek:

      1. Isten, különböző tehetségű embereket teremtett. A szorgalom az, amely e tehetséget kibontakoztatja, ha tehát az új rendszer a szorgalom maximalizálását tűzi ki alapcéljául, akkor a tanulás a tehetségnek a teljes kibontására törekszik. A motivációt az úszó sportban, 2011-ben ismert „győzd le önmagadból” vettük. Ezt alkalmazva: a verseny a tantárgyban elért saját átlagához képesti javításon alapszik, mert szorgalommal elsődlegesen csak ezen lehet javítani. Így eleve nincs „előre lefutott verseny”, mindegyik kétesélyes! A liberálisan osztályozók hátrányban, a szigorúan osztályozók előnyben vannak! A túl szigorú tanárra az igazgató szól rá, mert rontja az iskolaátlagot! Mégis a kismértékű szigorodás fog magának utat törni, ami jó!

      2. Mivel egy versenynél annak erkölcsi tisztasága alapfeltétel (2Tim 2,5), ezért a tanárok és a tanulók fogadalmat tesznek a tiszta versenyre! Közösségellenes az eddigi elv: „Csalhatsz, csak ne vegyék észtre!”

      3. A verseny a két iskola között a saját átlagok túlteljesítésének és/vagy alulteljesítésének az összehasonlításával dől el egy tantárgyban és az osztályra vonatkozóan is. A versenyfeladatok rögzítésre kerülnek. A feladatok nehézségi fokát az iskola szaktanára adja meg. A szereplő feladatok a verseny után e két iskola viszonylatában, szaktanárai közti megegyezéssel új nehézségi besorolást kaphatnak, ami azt jelenti, hogy az mindig egy friss, adatként rögzül. Más szóval öntanuló a rendszer. Az összesített osztályzatok a szaktanár, az osztály, az iskola munkáját is minősítik egy idő eltelte után.

      4. A versenyben való iskolai részvétel önkéntes. Az iskolában tanító pedagógusok legalább kétharmados többségének egyetértése kell a Minősített Iskola rendszerbe való belépéshez a tanév vége előtti jelentkezési határidővel. Mivel ez – főleg a kezdetben – többletfeladat-vállalást jelent, ezért egy államilag e célra szánt keretösszeg kerül felosztásra a jelentkező iskolák közt. Ez a kezdeti óvatosság leküzdésére is kell, tehát „elég méz kell a madzagra!” A Minősített Iskola alcímet, három egymást követő versenyév eredményei alapján az, az iskola kapja, melynek osztályzatai egy bizonyos megbízhatósági szórás határait tartják.

      5. A verseny, kihívásos alapon történik. A kihívás a versenyre vállalkozó iskolák, azonos kategóriájú osztályai közül sorhúzással, véletlenszerűen történik. Mivel a kihívás és a verseny-szervezés osztály-szintű, ezért egy iskola egyszerre több más iskolával áll versenyben. Ennek statisztikája az iskolára jellemző lesz.

      6. A nevezési díj tanulónként, negyedévente egy tízórai árának megfelelő összeg, (Kiszámítandó! Esetleg több kell). Többre becsüljük azt a rendszert, amire anyagilag is áldoztunk, mint azt, amire nem! Adomány bárhonnan elfogadható (várhatóan akkor indul be ez, amikor már érezhetően jó irányú a változás.)

      7. Eleinte a kiértékelés kézi számolású, később országos számítógépes szoftver kidolgozása célszerű.

Lebonyolítás

      1. Az osztályfőnökök a negyedév elején összeszedik a szaktanároktól az egész negyedéves anyag kérdéseit nehézségi fokkal ellátva, célszerűen tesztkérdések formájában. A megoldandó feladatokat, gyakorlatokat melyeknek az ismeretét nélkülözhetetlennek tartják. Ezeket kölcsönösen elküldik a kihívott félnek. Ezzel áthidalják a különböző tananyagtartalmakat! A verseny napján mindkettő anyag együtteséből húzzák ki a kívánt nehézségi fok szerinti tényleges versenyfeladatot. Egyetlen tantárgy, pl. matematika esetén: a megállapodás szerint 2db könnyű, 3db közepes és 1 nehéz feladatból áll, akkor ezekből ennyit húznak ki.

      2. A tornatanárok, énektanárok verseny-munkáját, saját szervezésük szerint, e tanárok beszélik meg.

      3. A kihívott felek osztályfőnökei a verseny kezdete előtt a tanulóik időközi jegyeinek beállásáról egy tizedes pontossággal egymást tájékoztatják, amelyből a tantárgyi-átlagok és az osztály-átlag is dokumentált.

A verseny

      4. A negyedév végén történik a termekben kamerázott Skype-on küldött és rögzített videón!

      5. A versenyben az osztály összes tanulója részt vesz! A hiányzó tanulók a beállított osztályzatukkal.

      6. Minden tanuló minden tantárgyból versenyfeladatot teljesít, a hiányzó az átlagával. Annyi napig tart a verseny ameddig minden tantárgyra sor kerül. A kódolt versenylapok kiértékelését, előre értesített tanárok segítségével is végezhetik kivéve: éneket és tornát. Úgy kell szervezni, hogy keveset kelljen várni a teljes kiértékelésre.

      7. A puskázás, súgás itt fogadalomszegésnek számít! Tehát az években előrehaladva egyre súlyosabb pontelvonással, értékelik közös megállapodás szerint. A pontot az osztály által elért összeredményből vonják le. Így válik egyértelműen közösségellenessé a csaló magatartás! A család is szégyelli, ha bűnöző egy tagja, ezért megneveli! De a személytelen, mindenirányú kamerák amúgy is óriási kockázatot jelentenek!

      8. Különleges körülmény (pl.: járvány) esetén az osztályfőnökök más napot tűznek ki.

      9. Aki a dolgozatírást, tornát vagy éneket abbahagyja bármely okból, azt a versenyzőt a leadott írása, elvégzett teljesítménye alapján értékelik. Az el nem végzett feladatok eredménye pedig 0 értékű.

     10. Kihirdetik: előbb, hogy melyik iskola nyert a különböző tantárgyakból. Végül azt, hogy melyik iskola osztályának diákjai győztek nagyobb mértékben önmaguk eredményéhez viszonyítottan. Olyan is lehet, hogy mindkét iskola alul múlta a saját eredményét. Természetesen az nyer, akinél kisebb ez a veszteség.

     11. Az aranyérmet az ellenérdekű igazgató mondja be név szerint a Skype segítségével és a nyertes igazgató tűzi ki a csapat tagjának a mellére, ünnepélyes keretek között a kiértékelés utáni időpontban.

     12. A tanulók beállított átlaga és a versenyeredmény különbsége ad adatot az osztályzás megbízhatóságára. Az ebből számítható szórás utal az iskola minősítési rendszerére!  Az adatok időbeli alakulása pedig az iskola oktatásminőségének tendenciájára enged következtetni egy igazgató vezetése alatt. Igazgatóértékelés.

     13. A versenyben résztvevő tanárok szakmánként közös értékelést adhatnak a tananyag megbízhatóságáról, esetleges javításáról, melyet központilag rögzítenek. Ezek halmaza lesz az új tananyag bemenete. Így a „közös bölcsesség” egy jól sikerült tankönyvet akár évtizedekig is jónak tart, egy rosszat pedig azonnal lecserél! Mindez egymás szidása és politikai síkra terelés nélkül történhet!

     14. A tanároknál évente az egyéni átlageredmény (pl.: 4,012), a szórás, és a tanár által tanítottak száma kerül rögzítésre. Annak időbeli alakulása a tanárnak az oktatási készségére utal az adott iskolánál. Azok tűnnek ki, akik a legnagyobb nívóemelésre képesek! A „szamárlétra” feleslegessé válik!

Következmények: Feleslegessé teszi:

      1. A centralizált pedagógiát, amely a tanár egyéniségét és kezdeményezőkészségét köti gúzsba.

      2. A tanfelügyelő-rendszert, mert a felügyeletet a kemény vetélkedés írja felül. A tanfelügyelők ismét tanárok lehetnek, így az osztálylétszám az ideálisra csökkenhet, és több idő jut egy gyermekre.

      3. Az adminisztráció nagy részét, mert elegendő csak osztályozni.

      4. A negyedéves dolgozatírásos, feleltetéses beszámolókat, mert helyette van a verseny.

      5. A tanári előmenetel II. világháború előtti szamárlétra-rendszerét. Különböző továbbképzések különértékelése, egyes végzettségek fizetésbeépítése, stb. feleslegessé válik. Így a tanár csak akkor megy továbbképzésre, ha saját maga akar javítani a tudásszintjén. Akkor is inkább a letárolt tanítási módszerekből választja a neki megfelelőt, minden kényszer nélkül. Csak a valódi oktatási készség eredményessége és nem a kor, az oklevelek, rangos elismerések száma számít!

Megteremti:

      6. Szorgalom-maximálás útján idővel az országosan korrekt minősítést és képesség-maximálást.

      7. Csalás gyökeres kiszorításával a felelős, erkölcsös magatartást (plágium, disszertációkészítési-vállalkozások, csalásra épülő vállalkozások, adócsalás, stb. kerülését), egymásért való felelősségvállalást.

      8. Minden tanuló önbecsülését, mindenirányú fejlődését! Mert, nem csak az elitképzéssel foglalkozik. Hiszen egy elit osztály alul maradhat a versenyben a szorgalom hiánya miatt egy gyenge átlagú osztállyal szemben! Mert egy kiváló matematikusnak egy esetleg neki nehéz tornafeladatot is jól kell végre hajtania!

      9. A Minősített Iskolák által az országosan homogén, megbízható osztályzást.

    10. A tanulók különböző szempontú elismerését. De a szülők befektetett munkájának elismerését is (új)!

    11. A kiemelkedő iskolaigazgatók, tanárok pártatlan elismerését.

    12. Megbízható, erkölcsös, emelkedő tudásszintű diákok egyetemi felvételre kerülését!

    13. Gazdag, videóval is ellátott tanítás-gyűjteményt, mely internetről elérhető.

    14. Válaszokat a javuló adatokból: Milyen egy új tankönyv? Tudás helyére több erkölcs és kreativitás? A zenetanulás segíti-e az önfegyelmet, az egymás megbecsülését, megsegítését és jó közösség-teremtést? Mi a jó csapat titka? Koedukált vagy nem koedukált legyen-e az osztály? Milyen mértékű sport kell? Stb.

    15. Egy tanár rájöhet, hogy képes jobb tankönyvet írni, mint amiből tanít. Nem klikk kérdése már az írás!

    15. Tanítási rendszerek (alternatív is, ha bejelentkezik) összehasonlítását az eredményesség alapján.

    16. A tanárság emelkedő társadalmi elismerését, és a pálya férfiasodását, mert férfias jellemet is igényel.

    17. A gazdaság erősödését: a kutatók, feltalálók, tanult munkások számának növekedését, a munkanélküliség csökkenését, is várjuk, mert mindenhová jó tudású becsületes, erős ember kell.

    18. Hazánk jobb megbecsülését, mert önérdek mentén nem jászható ki, ui. erre figyelnek a résztvevők!

    19. Fölülről irányítás helyett a szolgálatot: Legyen méz a madzagon, országos szoftver, tankönyvek, stb.

    20. A politikamentességet! A javaslatokat ugyanis két tanár aláírásával az öntanuló rendszer rögzíti.

    21. A hazaszeretet növekedését, mert igen széles összefogással jár!

DICSŐSÉG ISTENNEK!

Budapest, 2012-01-29-től 2016-04-25-ig fejlesztve                                                                    

 

 

 

Hergár Győző