Az EU zuhanó repülőn

Hogyan vezet minket Isten?

Szabad akaratot adott mindenkinek. Ő helyzetek sorozatát adja életünk során, mi döntünk: az Ő akaratához közelálló, életre vezető keskeny kaput, vagy a széleset választjuk, mely a romlásba vezet (vö. Mt 7,13-14).

Milyen helyzet a zuhanó repülő?

Zuhanó repülőn halálfélelmemben a mélyen eltemetett és megtagadott Teremtőm felé fordulok, és így kiáltok: „Ha Te vagy, segíts rajtam, nagyon félek a pokoltól, sok rosszat tettem, ki akarom javítani, adj rá még egy esélyt!” Ez a kiáltás őszinte, szívből jövő, az Istent tagadó Európa jólétben élő többségének a lelkéből fakadó. Isten minden bizonnyal meghallgatja.

Mi a jó ebben?

Helyzetünkből tudhatjuk, hogy most életünk vagy halálunk felől kell döntenünk!

  1. Minden Isten nélkül élő emberre vonatkozhat, aki elhiszi, hogy van irgalom Nála. mert látja a reménytelen helyzetét, és tudja, hogy csak a megtagadott Isten segíthet rajta,
  2. Aki szinte teljesen feladta a reményt, az is láthatja még, a többi ember Istenhez fordulását, vagy megfogadhatja embertársa rábeszélését, ami reményt kelt benne.
  3. Cserébe most képes feladni a széles kapu kényelmét, aminek a megszerzése fontosabb volt Istennél.
  4. Bűnbánatot tart. Újra megvallja Őt. A Keresztre néz ismét! Cselekszi az Ő szent akaratát.

      Isten a Gonosz tervét saját üdvösségtervébe építi (vö. Jób)! XIII. Leó (1810-1903): „Egyszer egy szentmise után különleges élményben részesült. Beszélgetést hallott. A gonosz lélek durva hangon azt állította, hogy el tudja pusztítani Krisztus egyházát, és ehhez időt és hatalmat kért. Jézus hangját is hallotta a pápa, amint szelíd hangon megadta a kért időt és hatalmat.” (…) „Majd később megtudta azt is, hogy amikor a jelzett idő lejár, a sátán nagy vereséget szenved.” (Kerényi Lajos: A tudomány Istenre talál. Szent Gellért Kiadó és Nyomda. [1998.] 82. és 84. old.) Mi leszünk ennek a tanúi:

      Tehát a Gonosz Jézus engedélyével folytatta munkáját: Titkolt, hosszas tervezés után 2010-ben, New Yorkban elhatároztatta befolyásolt embereivel, hogy 2015-ben olyan vallású, gyorsan szaporodó népet telepít be nagy számban Európába, akit eddig soha senki sem tudott megtéríteni: az iszlámvallásúakat (http://www.echotv.hu/video/107477/20150911_Vilagpanorama) Drábik János interjúja.

Hogyan kerültünk zuhanó repülőre?

      A Gonosz a teremtés óta ravaszul azt súgja az emberek: olyanok lesztek, mint az istenek, akik ismerik a jót és a rosszat (Ter 3,5).” Tehát Isten helyett maguk ítélkezhetnek! Ezzel az igen fontos: irgalom – megbocsátás csatornát tömte el a legjobban. Ugyanis jól tudja a Gonosz, hogyha a hálójába került, Isten irgalmához fordul, akkor azonnal szabadul! Így elérte a Gonosz, hogy kevesen bocsátanak meg másoknak és 2000 éve csekély azoknak a száma, akik engedelmeskedtek Jézus ellenségszeretetre való felhívásának: „Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért! Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is (Lk 6,27-36; Mt 5,43-48).” A Mennyei Atya erről ezt a tanítás adta Lamberger Antóniának 1972-ben, Klagenfurtban:Ti nem imádkoztok ellenségeitekért, ezért vagytok nekik, az önkényüknek kiszolgáltatva.” Így a jézusi szeretetparancs hiányában csak a régi parancs maradt: „gyűlöld ellenségedet”. Ezért elhatalmasodott a bűn: az irgalmatlanság, a gyűlölet minden formája, a gazdagság-szegénység relatívolló pedig egyre nyílik, kevesek kezén a hatalom, ami erőszakos „háttérhatalommá” vált!

      Tehát azért romlott eddig az emberek helyzete, mert nem tartottak ki az ellenségszeretetet is tartalmazó teljes szeretetben, így nem maradtak Istenben, az Ő védelmében! (vö., 1Jn 4,16).

Amit csak Isten tehet

      A Hozzá forduló, ellenségszerető koptok és mások kérésére kegyelmét kiárasztja az örökös félelemben élő mohamedán vallásúakra, és szívüket az őket mindig szerető, teremtő Istenük felé fordítja. Ez az a tett, amire a Gonosz nem számít, mert ő eleve rossznak tartja az Istent. Egy és sok mohamedán megtérése: itt nézhető meg, például ezeken, a linkeken: https://www.youtube.com/watch?v=0_-lJvTIwKc  és  https://www.youtube.com/watch?v=fLtvK0MQ4kM  és  https://www.youtube.com/watch?v=-yEZI-zSr3o

Homokszem a Gonosz gépezetében

      Egy csaknem elhanyagolhatóan kis homokszem: Mária országa: Magyarország, akinek politikusai nem adták be a derekukat a háttérhatalomnak. Ez az ország a tervezett idő előtt megkongatta a lelkiismeret vészharangját, és most is a tulajdon testével védi meg Európát! Példájával előbb a keleti: sokat szenvedet, majd a többi népet is Isten felé fordítja! Jó fordulat 2016-02-24-én Orbán Viktor: Népszavazás legyen!

      A helyzet úgy alakult, hogy a „háttérhatalom” sajtója, politikusai és a nép véleménye közti szakadék oly nagy lett, hogy azt már nem lehet áthidalni. Ez bukásuk előre vetett árnyéka. Hiába hátrálnak meg a politikusok, már nem képesek a súgó „háttérhatalom” diktátumait keresztülvinni. Hátrálnak, mivel már látják, hogy a „homokszem” gépleállást fog okozni, de nem szegülnek megbízóik ellen, mert nincs kiútjuk!

1.Együttmunkálkodás Istennel

      A bátorságot nem a katonai potenciál adja, hanem Isten igazsága és a helyzet komolysága. Tudjuk, hogy a Gonosz, a régi ellenségünk, addig nem távozik, amíg nevén nem nevezzük! A „háttérhatalom” által mozgatott politikusok figyelmét fel kell tehát hívnunk, hogy ne essenek végleg a Gonosz csapdájába, aki a legborzasztóbb kínokat tervezte nekik életük után. De nemcsak az ő figyelmüket, hanem azokét is fel kell hívnunk, akik eddig rájuk szavaztak, hogy imádkozzanak értük. Így Isten kegyelméből felerősödött lelkiismeretük megmutatja az életük utáni helyet a Pokolban: Lemondanak, leleplezik a Gonosz sugallta hazug rendszert! Látják, hogy nép többsége igazságosan követeli a leváltásukat. Az elsőt merésznek tartják.

    1.  Egyházi együttmunkálkodás Istennel

1.1 Cselekvő ellenségszeretők (ima, jótett, áldozat) sokaságának növelése minden egyházi eszközzel!

1.2 Kiengesztelődési emlékmű a Szabadságtéren (egyházi kezdeményezés).

A korábban egymás ellen harcoló Mennybe jutott katonák, ott már egymással rég kiengesztelődtek. Földi hozzátartozóiknak is ezt kívánják. Jó lenne tehát, a Budapesten elesetteknek egy közös kiengesztelődési emlékművet állítani a régi a különálló hősi emlékművek helyett. Ábrahám Lincoln a polgárháború után ezt mondta a katonáknak: „Nem ellenségek vagyunk, hanem barátok, miért is lennénk ellenségek? Lehetnek köztünk feszültségek, de a szeretet soha nem törhet meg. Az emlékezet titkos húrjai, amelyek összekötik a csatamezőket, a hazafiak sírjait minden élő szívvel és családi tűzhellyel szerte e széles hazában, felerősítik a szövetség kórusát, ha megérintjük őket, ahogyan a bennünk lakozó angyalok is.”

      Az „Irgalmasság évében” a korábban egymásnak szegezett fegyverek indulatát feledtetheti a mai napig, e népek gyermekei között megkötött összes „vegyes házasságban” élő szeretet is! E gondolatok vigaszai kiengesztelik egymással az emlékműhöz érkező, korábban ellenséges katonák hozzátartozóinak a szívét.

1.3 Egyházak közötti kiengesztelődés (Szakadási sorrendben: most az ortodoxokkal)

Ma már vágy van az emberek szívében erre. Olyan egyházi emberek kezdeményezésével induljon tehát, akik valóban vágyódnak a kiengesztelődésre. Értékmegőrzés és felesleg kidobás, bűn eltávolítás alapján.

1.4 A keresztény-egység után, Jézus főpapi beszéde (Jn 17,20-23) már, négyszeres vonzással hat a nem keresztényekre: Az örökéletű Atyában lévő Jézushoz és a benne hívők szeretetközösségéhez tartozik majd (1), örökéletű lesz (2), az egyesítő dicsőségmegosztásból földi örömet kap (3), Atya is szereti (4)!

     2.Keresztény politika

2.1 Népek közötti kiengesztelődés folytatása: A magyar – szerb után: Magyarországgal határos többi népek  kölcsönös kiengesztelődése a szeretet, és nem a kirekesztő „autonómia” kikényszerítése alapján történjék! Példát mutatnak erre a mindkét nép egymás iránti szeretetét tartalmazó „vegyes házasságban” élők!

2.2 Kiengesztelődési emlékmű politikai feladat is! (Köztársasági elnök támogatásával történjék)

A megépítéshez elegendő a magyaron kívül egy volt ellenséges nép velünk együttes kezdeményezése. A felállított emlékmű szerkezete olyan, hogy az itt elesett katonák minden nemzetének előre külön helyet biztosít egy későbbi kialakításra. A kiengesztelődési sorrend tehát a népek saját, szabad döntésétől függ!

      3. Diaspóra magyarjai kulcsszerepben

Ahogy a Kárpát medence népei között. Kezdeményezők: a „vegyes házasságban” élők, szeretetük miatt! Csak 1956-ban 37 országba mentek. 2013-ban, az USA-ban 1 763 081 magyar él. A világon kb. 4 millió.

      4. Kultúra is kiengesztel

A kultúrával is akarjunk kiengesztelni, mert művészetünkkel a legjobb tulajdonságainkat ajándékozzuk, amit lehet szeretni! Így a Gonosznak a nyelvek által történt, szomszédos népeket ellenséggé tevő hatása (vö. Bábel) megszűnik. Tehát Isten emberszeretete egymás kultúráján át, érzelmünkben is megjelenik.

     5. Gazdaság (Nyelvtanulás, közös vállalkozások)

Mindeközben egy másik nyelv megismerésének a vágya is nő. Ezt pedig az egyre hatásosabb nyelvtanulási módok, és segédeszközök széleskörű elterjesztését is segíti. A két nép közötti baráti kapcsolatok és a „vegyes házasságok” a két nyelv együttes ismerete által tovább szaporodnak. Mindezek természetes következménye az, hogy a bizalmon alapuló közös vállalkozások száma is egyre nő!

      Általunk indítva minden emberszívet Isten változtat meg! A népek közti kiengesztelődésben a „vegyes házasságoknak” kulcsszerepe van! A megtért migránsok tanúsága is e családi úton vezet a Kereszténység győzelméig! A Sátán pedig elfut a szeretetben való egységünk elől, és Jézus lesz a királyunk!

 

DICSŐSÉG ISTENNEK!

 

Budapest, 2014-12-28-tól 2016-04-24-ig fejlesztve

Hergár Győző