Magyarországról indult el (Natália nővér) I. rész

„(…) ítéletet hirdet a népeknek.(Mt 12,18 és Iz 42,1b)”

„(…) olyan nép kapja meg, amely megtermi gyümölcsét (Mt 21,43).”

Jézus tervei

      1943-ban Natália nővérnek [Kovacsics Mária Natália 1901-1992.] (Natália nővér iratainak kiadhatósága vizsgálat alatt [2012]. A magán-kinyilatkoztatás nem kötelező hittétel!) ezt mondta Jézus: „Anyám országát szeretném megkímélni, ha akad elegendő számú engesztelő lélek. Terveim vannak ezzel az országgal. Tartsatok bűnbánatot, engeszteljetek, nehogy eltörölni kényszerüljek ezt az országot. Meg akarok ugyanis könyörülni rajta. Azt akarom, hogy az engesztelés jó illata szálljon fel Szívemhez a magyar földről, és járja át az egész világot Anyám országát meg akarom tisztítani, áldani, és Szívemhez vonni. Ha a magyar nép megszűnik vétkezni, mindenekelőtt a tiszta erkölcs ellen, nem káromkodik, tisztelettel ejti ki Szeplőtelen Anyám nevét, bűnbánatot tart, és engesztel, eljövök, és kegyelemmel gazdagon felruházom őt. Amint a megváltás a betlehemi istállóból indult, úgy fog elindulni Magyarországról nagy művem: a bűnök eltörlése, a lelkek megszentelése, a Sátán letaszítása, az Én győzelmem. A magyar nép elnyeri tetszésemet, Édesanyám iránti tiszteletéért, és szeretetéért.” http://engesztelok.hu/profeciak-uezenetek/maria-nover-naploja/oldal-9

 

Mit kockáztatunk azzal, ha tévedtünk?

      A teljes tévedés esete minden ügyben a legfontosabb kérdés! Tehát e feltételes nyomon haladva tegyük fel kérdéseinket: Milyen rossz ér minket majd akkor, ha elhittük Natália nővérnek e jelenését, annak felhívásai szerint cselekedtünk, és mégsem bizonyult igaznak, mert az a jelenés meg sem történt? Vagyis e lehető legrosszabb esetben mit is kockáztatunk? Tehát:

      Bűnbánatot tartottunk és engeszteltünk és mégsem Magyarországról indult el Jézus győzelme!

      A magyar nép megszűnt vétkezni, mindenekelőtt a tiszta erkölcs ellen, nem káromkodott, tisztelettel ejtette ki a Szeplőtelen Szűzanya nevét, bűnbánatot tartott, és engesztelt, és mégsem innen indult el a Sátán letaszítása. Gondoljunk csak bele: „potyára” törekedtünk a jóra, már talán mi lettünk a föld legerkölcsösebb népe, és még csak be sem következett az amit „állítólag” Jézus mondott? Hát nem „borzasztó”, ez idő alatt maradhattunk volna olyan erkölcstelenek amilyenek voltunk! Ez – bár tréfásan hangzik – érdemes alaposan elgondolkodnunk, mert ez a valódi kockázatunk! Vagyis feltételezésünk hibás, mert rossz nem következhet be. Most pedig tisztázzunk egyéb fontos kérdéseket:

 

A legfőbb eszköz az engesztelés, kiengesztelődés

      A kiengesztelődés folyamata bennem: Isten végtelen irgalmassága miatt bocsánatot kérek Istentől, legyőzve magamban a Gonosz súgását: Ekkora bűnt már Isten sem bocsáthat meg! – Isten a legnagyobb bűnösnek, így nekem is megbocsát – így kibékültem Istennel. Már képes vagyok másnak is megbocsátani – megbocsátok másnak, aki engem megbántott, legyőzve magamban a Gonosz súgását: Ne bocsáss meg neki, mert neked van igazad és bocsánatot sem kért („Atyám, bocsáss meg nekik,…Vö. Lk 23,34)! Most már képes vagyok bocsánatot kérni mástól, akit én bántottam meg – bocsánatot kérek a másiktól. Ha ez a személy ugyanezt teszi velem, akkor mindketten kiengesztelődtünk Istennel és egymással is, és Isten kegyelméből béke lesz a szívünkben Isten és egymás iránt is, vagyis teljesen kibékültünk egymással. Az kezdi, aki több kegyelmet kapott!  Ez a folyamat a népek közötti viszonyban is igaz és érvényes!

      A népek közti kiengesztelődés a politikánkba most kezd csak beépülni (Ld. később). Itt a szerető ember, Isten munkatársa. Meg kell értenie, hogy a kiengeszteletlenséget a Gonosz hogyan ültette el a két nép közé? Rá kell jönnie arra ki volt az, aki először hitt a Gonosznak? A többi ember hogyan került bele? (Pld. Sztálin miatt az ukrán nép halálra éheztetése után keletkezett, mindkét népre kiterjedt egymás elleni gyűlölet.) De a Gonosz patája mindig akkor lóg ki, ha megkérdezem azt is: A másik nép kisgyerekeit is tudom szívből utálni? Ha azt válaszolom, hogy nem, akkor már a jó út kezdetén vagyok, és ki akarok engesztelődni a másik néppel!

      Isten mindent a szerető emberrel közösen akar tenni! Isten az embert saját képére és hasonlatosságára teremtette, tehát képes az ember Vele együttmunkálkodni az Ő üdvözítő tervének végrehajtásában is. "Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni, ahogy némelyek késedelmeskedésnek tartják, hanem türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem hogy mindenki bűnbánatot tartson (2Pét 3,9).” Most vizsgáljuk ezt szélesebb összefüggésében, a feltett kérdések fontossági sorrendjében haladva:

 

Lehetséges bibliai utalások

      Ha egy ilyen lényeges dologban valóban megnyilatkozott a teremtő Jézus Natália nővérnek, akkor a Szentlélektől sugallt Bibliában is olyan utalásokat kell találni, amelyek ablakot nyitnak erre, ahogy a feltámadt Jézus „Mózesen elkezdve az összes prófétánál megmagyarázta nekik, amit az Írásokban róla írtak (Lk 24,27).”

      1. Előre tesszük a Natália nővérnek szóló részt, mely így hangzott: „(…) nehogy eltörölni (vö., Jer 12,17) kényszerüljek ezt az országot. Meg akarok ugyanis könyörülni rajta.”; „(…) úgy fog elindulni Magyarországról nagy művem: a bűnök eltörlése, a lelkek megszentelése, a Sátán letaszítása, az Én győzelmem. Az Új- és Ószövetségi rész pedig így szól: „Kiárasztom rá Lelkemet, és ítéletet hirdet a népeknek. (Mt 12,18 és Iz 42,1b)” „(…) szabadítsd ki a börtönből a foglyokat és a tömlöcből azokat, akik a sötétségben ülnek. Én vagyok az Úr, ez a nevem! Dicsőségemet nem engedem át másnak, sem tiszteletemet a bálványoknak. (Iz 42, 7-8).” Ugyanis Jézus ítélkezik a népek felett (eltörli: Jeremiás 12,17 szerint az országot, népet, vagy megkönyörül rajta), sötétségben a Gonosz által félrevezetettek ülnek, és az Övé a dicsőség, amely a győzelmét követi!  Döntenünk kell, hogy elfogadjuk Jézus tervét, különben eltöröl minket (vö. Róm 11,22).

      2. „Azután az Úr angyala az égből másodszor is szólt Ábrahámhoz, és mondta: „Magamra esküszöm – ez az Úr szava –, hogy mivel ezt tetted és egyetlen fiadat sem tagadtad meg tőlem, gazdagon megáldalak. Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait, és mint a tengerpart fövényét, utódaid elfoglalják majd az ellenség kapuját. Utódaid által nyer áldást a föld minden népe, mivel hallgattál a szavamra (Ter 22,15-18).” Mivel Izrael utolsónak tér meg, ezért ez a keresztényekre vonatkozik. Ez nem veszélyezteti a „választott nép” kiváltságot, nem jelenti annak visszavonását!

      3. Egész Izrael utolsónak tér meg: „Nem szeretnélek benneteket tájékozatlanul hagyni, testvérek, e titok dolgában, nehogy egyéni véleményetekre hagyatkozzatok. A megátalkodottság csak részben érte Izraelt, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek, akkor majd egész Izrael elnyeri az üdvösséget az Írás szerint: Sionból jön a szabadító és eltörli Jákob gonoszságát (Vö. Iz 59,20). Ez lesz velük a szövetségem, amikor megbocsátom bűneiket” (Vö. Iz 59,20). (Róm 11,25-27).”

      4. „Amikor majd megjön a szőlő ura, vajon mit tesz a szőlőművesekkel? A gonoszokat a gonoszok sorsára juttatja, szőlejét pedig más bérlőknek adja ki bérbe, akik idejében beszolgáltatják a termést (Mt 21,40-41).”

      „Ezért mondom nektek, hogy elveszik tőletek az Isten országát, s olyan nép kapja meg, amely megtermi gyümölcsét (Mt 21,43).Nem hallgatott ugyanis a választott nép az Úr szavára, mely így szólt:

      5. Ha tehát hallgattok szavamra és megtartjátok szövetségemet, akkor az összes népek között különleges tulajdonommá teszlek benneteket, hiszen az egész föld az enyém (Kiv 19,5).” De mivel nem tartották meg ígéretüket ezért a Szűzanya és népe kapta meg (Ld. Mert 10. pontjának magyarázatát). Mi is a Szűzanya népe vagyunk.

      6. A sárkány haragra lobbant az asszony ellen, és harcba szállt többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsait és kitart Jézus tanúsága mellett (Jel 12,17).” A választott nép Jézust nem ismerte el megváltónak, így ez az ablak is a keresztényekre nyílik.

      7. A Jézus által kért engesztelés egyesíti a keresztényeket és a népeket: „(…) eggyé legyenek, és megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél (Jn 17,21-23). Ez győzi meg a világot arról, hogy Jézus Isten fia, és Ő mindenkit szeret. Így szorul ki a Gonosz a Világból.

      8. Meg van írva a prófétáknál: ‘Mindnyájan Isten tanítványai lesznek’ {Iz 54,13}. Mindaz, aki az Atyát hallgatta és elfogadta tanítását, hozzám jön (Jn 6,45).” Ez is Jézus végleges győzelméről szól, csakúgy, mint az előző.

      9. Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. (Mt 16,18)” Ezt a hatalmat a keresztények kapták Jézustól, ami kell a Sátán letaszításához is.

     10. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot (Mt 9,13).”, vagyIrgalmasságot akarok, nem pedig áldozatot (Mt 12,7).”,  vagy: „Mert nem az áldozat kell nekem, hanem a szeretet (Oz 6,6).” Irgalmasság vagy szeretet nélkül nincs sem megbocsátás, sem népek közti kiengesztelődés. Miatyánk megbocsátásról szóló része (Mt 6,12). A választott nép ui. nem engesztelődött ki egyetlen néppel sem, akivel korábban haragban volt.

     11. A bűnök eltörlése, a lelkek megszentelése csakis az el nem ismert Jézustól jöhet (Ld. Zsid 10, 1-18). Ugyanis Jézus Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket (Zsid 10,14).” Ez is ablak minden keresztényre.

     12. Elhagytam házamat, lemondtam örökrészemről. Ellenségei kezére juttattam, amit egykor annyira szerettem. Mert olyan lett hozzám örökségem, mint az oroszlán az erdőben: vadul ordít ellenem. Ezért hát meggyűlöltem. Vajon szép tollazatú madár az én örökségem, hogy a madarak mindenfelől köré gyülekeznek? Rajta! Gyűljetek össze ti is mind, vadállatok, gyertek a lakomára!” (Jer 12,7-9) Isten öröksége ellene fordult. A széptollú madár az öröksége, aki köré a többi madár (baráti országok) gyülekszik. Gyűljetek össze vadállatok is lakomára. Akiket (többi nemzetet) megszelídít, és majd örömben együtt lakomázik velük! Pio atya ezt prófétálta Magyarországnak (ld. Mert: 11. pont).

Vége az I. résznek. Következik:

Magyarországról indult el (Natália nővér) II. rész

Hergár Győző